Адміністративні процедури державного регулювання авіаційного транспорту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2019. - Вип. 54, ч. 2. - С. 70-74

Анотація

Надано аналітичну оцінку характеристик адміністративних процедур, діючих у галузі авіатранспорту України. Проаналізовано сутність поняття «адміністративна процедура», охарактеризовано притаманні цьому поняттю особливості. Із врахуванням специфіки правовідносин у сфері транспортної авіації України, визначено типові види державних адміністративних процедур, що властивості галузі на сучасному етапі розвитку. Зроблено висновки щодо необхідності досягнення балансу інтересів усіх учасників правовідносин, що виникають при проведенні адміністративних процедур у авіатранспортній галузі, та необхідності урахування пріоритетів безпеки, а також сприяння прибутковості галузі, сформульовано рекомендації.
An analytical assessment of the characteristics of administrative procedures operating in the industry is provided air transport of Ukraine. The essence of the concept of "administrative procedure" is analyzed, the features inherent in this concept are characterized. Taking into account the specifics of legal relations in the field of transport aviation of Ukraine, typical types of state administrative procedures, which are the characteristics of the industry at the current stage, have been determined development. Зроблено висновки щодо необхідності досягнення балансу інтересів усіх учасників правовідносин, що виникають при проведенні адміністративних процедур у авіатранспортній галузі, та необхідності урахування пріоритетів безпеки, а також сприяння прибутковості галузі, сформульовано рекомендації.
Дана аналитическая оценка характеристик административных процедур, действующих в отрасли авиатранспорта Украины. Проанализирована сущность понятия «административная процедура», охарактеризованы свойственные этому понятию особенности. С учетом специфики правоотношений в сфере транспортной авиации Украины, определены типовые виды государственных административных процедур, свойства отрасли на современном этапе развития. Сделаны выводы о необходимости достижения баланса интересов всех участников правоотношений, что возникают при проведении административных процедур в авиатранспортной отрасли и необходимости учета приоритетов безопасности, а также содействия прибыльности отрасли, сформулированы рекомендации.

Опис

Ключові слова

авіаційний транспорт, авіація, адміністративна процедура, державне регулювання, ліцензування, сертифікація, Державіаслужба, Державна авіаційна служба України, aviation transport, aviation, administrative procedure, accreditation, state regulation, licensing, certification, State Aviation Service of Ukraine, авиационный транспорт, авиация, административная процедура, государственное регулирование, лицензирование, сертификация, Государственная авиационная служба Украины

Бібліографічний опис

Брусакова, О. В. Адміністративні процедури державного регулювання авіаційного транспорту / Брусвкова О. В. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2019. - Вип. 54, ч. 2. - С. 70-74.