Поліцейська (адміністративна) діяльність : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2020. – 396 с.

Анотація

У навчальному посібнику висвітлено основні положення законодавства України, що регулює поліцейську (адміністративну) діяльність. Навчальний посібник буде корисним курсантам, слухачам магістратури, ад’юнктам, аспірантам, докторантам, викладачам закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, в яких здійснюється підготовка кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції, працівникам органів та підрозділів Національної поліції.
The textbook covers the main provisions of the legislation of Ukraine, regulating police (administrative) activities. The manual will be useful for cadets, graduate students, adjuncts, graduate students, doctoral students, teachers of higher educational institutions with specific training conditions, in which training is carried out for the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and the National Police, employees of bodies and units of the National Police.
В учебном пособии освещены основные положения законодательства Украины, регулирующего полицейский (административную) деятельность. Учебное пособие будет полезным курсантам, слушателям магистратуры, адъюнктам, аспирантам, докторантам, преподавателям высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, в которых осуществляется подготовка кадров для Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции, работникам органов и подразделений Национальной полиции.

Опис

Поліцейська (адміністративна) діяльність : навч. посіб. / [О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, С. О. Шатрава та ін.], за заг. ред. О. І. Безпалової ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – 396 с. – ISBN 978-966-610-139-9.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліцейська діяльність, полицейская деятельность, police activity, адміністративна діяльність, поліція, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement agencies, методи поліцейської діяльності, методы полицейской деятельности, methods of policing, адміністративний нагляд, administrative supervision, административный надзор, проходження служби, прохождение службы, фінансове забезпечення, матеріально-технічне забезпечення, материально-техническое обеспечение, финансовое обеспечение, адміністративно-юрисдикційна діяльність, административно-юрисдикционная деятельность, administrative and jurisdictional activities, чергові частини, дежурные части, патрульна поліція, патрульная полиция, patrol police, дільничні офіцери поліції, участковые офицеры полиции, district police officers, дозвільна система, разрешительная система, забезпечення безпеки дорожнього руху, обеспечения безопасности дорожного движения, road safety

Бібліографічний опис