Досвід оцінки діяльності органів поліції в Канаді та перспективи його використання в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 217-219

Анотація

Визначено, що реформування органів Національної поліції потребує удосконалення вже достатньо застарілої системи оцінки її ефективності. У зв’язку з цим актуальності набуває дослідження кращих світових практик у даній сфері. Розглянуто одну з найбільш розвинених систем оцінки ефективності діяльності поліції, яка сформована у Канаді та перспективи її використання в українських реаліях.
It was determined that the reform of the National Police requires improvement of the already rather outdated system of evaluating its effectiveness. In this regard, the study of the best global practices in this field is gaining relevance. One of the most developed systems for evaluating the effectiveness of police activity, which was formed in Canada, and the prospects for its use in Ukrainian realities are considered.
Определено, что реформирование органов Национальной полиции требует усовершенствования уже устаревшей системы оценки ее эффективности. В связи с этим актуальность приобретает исследование лучших мировых практик в данной сфере. Рассмотрена одна из наиболее развитых систем оценки эффективности деятельности полиции, которая сформирована в Канаде и перспективы ее использования в украинских реалиях.

Опис

Святокум, І. О. Досвід оцінки діяльності органів поліції в Канаді та перспективи його використання в Україні / Ігор Олегович Святокум // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 217-219.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, Канада, Canada, зарубіжний досвід, foreign experience, зарубежный опыт, оцінка діяльності поліції, assessment of police activity, оценка деятельности полиции

Бібліографічний опис