Вивчення зарубіжного досвіду партнерства поліції і населення та можливості його використання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

https://doi.org/10.32782/ep.2024.1.22

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Європейські перспективи. - 2024. - № 1. - С. 158-165

Анотація

Вивчено зарубіжний досвід партнерства поліції і населення та можливості його використання в Україні. Зазначено, що на рубежі XX-XXI ст.ст. у всіх розвинених країнах світу було проведено значні реформи поліції, що відповідають сучасним тенденціям розвитку суспільства та спрямовані на підвищення ефективності її діяльності. Реформування внесло суттєві зміни до форм та методів роботи поліції, характеру та змісту співробітництва, орієнтованого на взаємодію з громадянами та громадськими інститутами. Цінність вивчення такого досвіду очевидна, оскільки дозволяє уникнути помилок, знайти нові можливості оптимізації адміністративної реформи правоохоронних органів в Україні у контексті соціального партнерства поліції та суспільства в протидії адміністративним та кримінальним правопорушенням.
Community policing is a concept with a long history. In the state mechanism of any country, the police occupies a special position, since its subject competence and powers extend to all spheres of life. At the turn of XXXXI centuries in all developed countries of the world, significant reforms of the police were carried out, corresponding to modern trends in the development of society and aimed at increasing the efficiency of its activities. The reform introduced fundamental changes in the forms and methods of police work, the nature and content of cooperation focused on interaction with citizens and public institutions. The value of studying such experience is obvious, as it allows you to avoid mistakes and find new opportunities for optimizing the administrative reform of law enforcement agencies in Ukraine in the context of social partnership between the police and society in combating administrative and criminal offenses.
Изучен зарубежный опыт партнерства полиции и населения и возможности его использования в Украине. Отмечено, что на рубеже XX-XXI вв. во всех развитых странах мира были проведены значительные реформы полиции, отвечающие современным тенденциям развития общества и направленные на повышение эффективности его деятельности. Реформирование внесло существенные изменения в формы и методы работы полиции, характер и содержание сотрудничества, ориентированного на взаимодействие с гражданами и общественными институтами. Ценность изучения такого опыта очевидна, поскольку позволяет избежать ошибок, найти новые возможности оптимизации административной реформы правоохранительных органов в Украине в контексте социального партнерства полиции и общества в противодействии административным и уголовным правонарушениям.

Опис

Ключові слова

поліція, police, полиция, правоохоронні органи, law enforcement bodies, правоохранительные органы, партнерство поліції і населення, partnership of the police and the population, партнерство полиции и населения, зарубіжний досвід, foreign experience, зарубежный опыт, територіальна громада, local community, территориальная община, взаємодія, interaction, взаимодействие, правопорядок, law and order

Бібліографічний опис

Новіченко, А. Вивчення зарубіжного досвіду партнерства поліції і населення та можливості його використання / Новіченко Андрій // Європейські перспективи. - 2024. - № 1. - С. 158-165. - DOI: https://doi.org/10.32782/ep.2024.1.22.