Контроль технічного стану авіаційних двигунів вертольотів у польотних режимах за допомогою нейронних мереж зі змінною пам’яттю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 184-187.

Анотація

У межах задачі контролю технічного стану авіаційних двигунів вертольотів у польотних режимах (у режимі реального часу) розроблено нейромережеві алгоритми, наводиться формалізована постановка задач, формуються рекомендації щодо розв’язання даного спектра задач, пропонується інженерна методика, узагальнена схема. В рамках задачи контроля технического состояния авиационных двигателей вертолетов в полетных режимах (в режиме реального времени) разработаны нейросетевые алгоритмы, приводится формализованная постановка задач, формируются рекомендации по решению данного спектра задач, предлагается инженерная методика, обобщенная схема. As part of the task of monitoring the technical condition of aircraft engines of helicopters in flight modes (in real time), neural network algorithms have been developed, a formalized problem statement is given, recommendations are made for solving this range of problems, an engineering technique and a generalized scheme are proposed.

Опис

Шмельов Ю. М. Контроль технічного стану авіаційних двигунів вертольотів у польотних режимах за допомогою нейронних мереж зі змінною пам’яттю / Ю. М. Шмельов, С. І. Владов, Д. С. Ходін / Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 184-187.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, авіаційний двигун, авиационный двигатель, aircraft engine, газотурбінні двигуни, газотурбинные двигатели, gas turbine engines, параметрична система моніторингу, параметрическая система мониторинга, parametric monitoring system, технічний стан авіаційних двигунів, техническое состояние авиационных двигателей, technical condition of aircraft engines, двигуни вертольотів, двигатели вертолетов, helicopter engines, нейромережеві алгоритми, нейросетевые алгоритмы, neural network algorithms, інженерна методика, инженерная методика, engineering technique

Бібліографічний опис