Зміст та процесуальне значення принципу гласності та відкритості адміністративного судочинства України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2014. – Вип. 1. Т. 2. – С. 99-104

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ролі принципів гласності та відкритості адміністративного судочинства як засобу досягнення цілей адміністративного процесу та шляхи їх реалізації. На основі аналізу норм Кодексу адміністративного судочинства України визначено процесуальне значення принципів гласності та відкритості при розгляді адміністративних спорів.
Article is devoted to research of a role of the principles of publicity and transparency administrativejustice as means of achievement of the purposes of administrative legal proceedings. The remedial value of the publicity and transparency principles during the administrative disputes’ investigation are defined on the basis of the norms of the Code of Administrative Legal Procedure of Ukraine analysis.
Статья посвящена исследованию роли принципов гласности и открытости административного судопроизводства как средству достижения целей административного процесса и пути их реализации. На основании анализа норм Кодекса административного судопроизводства определено процессуальное значение принцип гласности и открытости при рассмотрении административных споров.

Опис

Джафарова М. В. Зміст та процесуальне значення принципу гласності та відкритості адміністративного судочинства України / Джафарова М. В. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2014. – Вип. 1. Т. 2. – С. 99-104

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративний процес, адміністративне судочинство, адміністративний суд, принципи, гласність і відкритість судового провадження, принцип гласності, принцип відкритості, відкритість судочинства, доступність судочинства, процесуальне значення, administrative legal proceedings, judicial proceedings, administrative justice, principles, publicity, transparency, accessibility, административный процесс, административное производство, административный суд, принципы, гласность и открытость судебного производства, принцип гласности, принцип открытости, открытость судопроизводства, доступность судопроизводства

Бібліографічний опис