Посібник для підвищення кваліфікації працівників органів та підрозділів Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків: ХНУВС, 2019. - 132 с.

Анотація

У посібнику розкрито основні напрями підвищення кваліфікації працівників органів та підрозділів Національної поліції України на сучасному етапі. Особливу вагу приділено питанням забезпечення прав людини та основам конституціоналізму. Надано рекомендації щодо професійної етики поліцейського, профілактики стресу, основ взаємодії з населенням та представниками ЗМІ. Розглянуті основи роботи зі службовими собаками. Розкрито поняття цифрових доказів та правила їх документування.
The manual discloses the main directions of advanced training for employees of bodies and units of the National Police of Ukraine at the present stage. Particular importance is given to ensuring human rights and the foundations of constitutionalism. Recommendations are given on the professional ethics of the policeman, stress prevention, the basics of interaction with the public and the media. The basics of working with service dogs are considered. The concept of digital evidence and the rules for their documentation are disclosed.
В пособии раскрыты основные направления повышения квалификации работников органов и подразделений Национальной полиции Украины на современном этапе. Особое значение уделено вопросам обеспечения прав человека и основам конституционализма. Даны рекомендации по профессиональной этики полицейского, профилактики стресса, основ взаимодействия с населением и представителями СМИ. Рассмотрены основы работы со служебными собаками. Раскрыто понятие цифровых доказательств и правила их документирования.

Опис

Посібник для підвищення кваліфікації працівників органів та підрозділів Національної поліції України / О. І. Безпалова, К. Л. Бугайчук, А. В. Войціховський та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: ХНУВС, 2019. - 132 с.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Україна. Ukraine. Украина, права людини, конституціоналізм, верховенство права, поліція, поліцейський, толерантність, професійна етика, ефективна комунікація, комунікація, етичне спілкування, конфлікти, стрес, стресостійкість, взаємодія, взаємодія поліції та суспільства, засоби масової інформації, службові собаки, кінологія, докази, цифрові докази, документування цифрових доказів, досудове розслідування, електронно-обчислювальна техніка, права человека, конфликты, конституционализм, полиция, полицейский, толлерантность, профессиональная этика, эффективная коммуникация, коммуникация, этическое общение, конфликты, стресс, стрессоустойчивость, взаимодействие, взаимодействие полиции и общества

Бібліографічний опис