Історична ретроспектива розвитку кримінології крізь призму розширення її міждисциплінарних зв’язків у контексті духовно-ціннісного складника

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Нове українське право. – 2022. – Вип. 3. – С. 143-152
Abstract
Статтю присвячено окремим аспектам історичного розвитку української та зарубіжної кримінології в контексті її духовно-ціннісного складника. Основні акценти зосереджуються на міждисциплінарному статусі кримінологічної науки в нинішніх умовах і необхідності її дослідження в напрямі різних галузей знань заради глибинного вивчення природи кримінального права, управління процесами злочинності й виявлення її причин, духовно-сутнісного осмислення поведінки особистості, виявлення позитивних і негативних тенденцій, процесів та явищ суспільного життя. Аналіз зарубіжної кримінології дає підстави стверджувати, що основні її концепти зосереджені на позитивістському розумінні права, де релігійний складник нівелюється та розцінюється як малозначущий. Задля організації належної боротьби зі злочинністю, виправлення й перевиховання злочинця реформування українського кримінального законодавства має відбуватися в дусі традиційно-звичаєвих форм українського права з найдавніших часів, де ідея соборності мислення і святості життя завжди була привілейованою та підтримувалася народністю, що, власне, і відображає окремі аспекти духовно-ціннісної концепції праворозуміння. Основні постулати класичної кримінологічної школи, серцевиною яких є свобода волі як божественне начало та відмова від тортур, так звана гуманізація покарань, потребують своєї модернізації, покращення й оновлення заради високих прогресів, смислів духовного вдосконалення людини. Перспектива тут неабияка, адже все, що бездуховне, є мертвим попри величезну раціональну обґрунтованість. Початково лише за умови закладення Духу у високі смисли матерії, бачення далекоглядної істини дає впевненість іти власним, національним шляхом у співмірності з усім тим, що вже вироблене світовою спільнотою, заради спільної мети – розбудови української кримінології на якісно нових вітчизняних, національних (самобутніх) засадах, віднаходити перспективи її подальшого вдосконалення та інновацій.
The article is devoted to certain aspects of the historical development of Ukrainian and foreign criminology in the context of its spiritual and value component. The main emphasis is on the interdisciplinary status of criminological science in the current conditions and the need for its study in the direction of various fields of knowledge for in-depth study of the nature of criminal law, management of crime processes and identification of its causes, spiritual and essential understanding of personality behavior, identification of positive and negative trends, processes and phenomena of public life. The analysis of foreign criminology gives grounds to assert that its main concepts are focused on the positivism understanding of law, where the religious component is leveled and regarded as insignificant. In order to organize a proper fight against crime, correction and re-education of criminals – reform of Ukrainian criminal law must take place in the spirit of traditionally-ordinary forms of Ukrainian law since ancient times, where the idea of catholicity and sanctity of life has always been privileged and supported by the people, that, actually, represents the separate aspects of the spiritually-valued concept of legal understanding. The basic postulates of the classical criminologycal school, the core of which is freedom of will, as the divine principle and rejection of torture, the so-called humanization of punishment, needs its modernization, improvement and renewal for the sake of high progress, and spiritual improvement of a man. The prospect here is remarkable, because everything that is spiritless is dead despite the huge rationality. Initially, only if the Spirit is embedded in the high senses of matter, the vision of far-sighted truth gives confidence to go their own, national way in proportion to all that has already been produced by the world community, for a common goal – to build Ukrainian criminology on qualitatively new, domestic, national (original) principles, finding prospects for its further improvement and innovation.
Статья посвящена отдельным аспектам исторического развития украинской и зарубежной криминологии в контексте ее духовно-ценностной составляющей. Основные акценты сосредотачиваются на междисциплинарном статусе криминологической науки в нынешних условиях и необходимости ее исследования в направлении различных областей знаний ради глубинного изучения природы уголовного права, управления процессами преступности и выявления ее причин, духовно-сущностного осмысления поведения личности, выявления положительных и негативных тенденций, процессов и явлений общественной жизни
Description
Кріцак, І. В. Історична ретроспектива розвитку кримінології крізь призму розширення її міждисциплінарних зв’язків у контексті духовно-ціннісного складника / Кріцак Іван Васильович // Нове українське право. – 2022. – Вип. 3. – С. 143-152. – DOI: https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.21.
Keywords
Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, зарубіжний досвід, Історія. History. История, міждисциплінарні зв’язки, духовно-ціннісний складник, гуманізація покарань, класична кримінологічна школа, релігія, кримінотеологія, позитивізм, междисциплинарные связи, духовно-ценностная составляющая, гуманизация наказаний, классическая криминологическая школа, религия, криминотеология, позитивизм, Ukrainian and foreign criminology, history, interdisciplinary relations, spirituallyvalued component, humanization of punishments, classical school of criminology, religion, criminotheology, positivism
Citation