Використання спеціальних знань у ході розслідування корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Юридична наука. – 2020. – № 2 (104). – С. 472-484

Анотація

Однією з обов’язкових умов ефективного розслідування злочинів та їх подальшого судового розгляду є не лише професійний досвід працівників Національної поліції України, що проводять досудове розслідування, а й необхідність використання різних спеціальних знань. Потреби судочинства у використанні досягнень науки та техніки породжують необхідність залучення до провадження спеціальних суб’єктів − носіїв спеціальних знань, які після їх допуску в кримінальний процес є самостійними учасниками кримінального провадження. Це зумовлює необхідність вивчення питання використання спеціальних знань у кримінальному провадженні про корисливо-насильницькі злочини, що вчиняються неповнолітніми. Мета статті полягає в проведенні аналізу наукових підходів вчених щодо використання спеціальних знань в ході розслідування злочинів, а також визначенні особливостей їх застосування під час розслідування корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми. Проаналізовані наукові підходи до визначення поняття «спеціальні знання». Показана роль слідчого, експерта, спеціаліста в розслідуванні злочинів, що вчиняються неповнолітніми. Визначено, що одним з найважливіших засобів одержання доказів у кримінальному провадженні є проведення експертиз. Визначено, що залежно від характеру вчинення неповнолітніми корисливо-насильницького злочину можуть бути призначені судово-трасологічні, судово-балістичні експертизи, криміналістичні експертизи холодної зброї, дактилоскопіч- ні, комп’ютерно-технічні, портретні, товарознавчі експертизи. Зазначено також, що у разі вирішення питання про наявність у неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого психічного захворювання чи затримки психічного розвитку та його здатності повністю або частково усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними в конкретній ситуації може бути призначена комплексна психолого-психіатрична експертиза. Зроблено висновок, що перелік окреслених нами судових експертиз, які призначаються й проводяться під час розслідування корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми, не є вичерпним і залежить від конкретної си- туації, яка складається в ході розслідування. Безсумнівним є також те, що можливості судових експертиз постійно зростають унаслідок появи нових об’єктів дослідження, а також за рахунок розроблення нових методів проведення експертних досліджень, що доцільно враховувати під час розслідування цієї категорії злочинів.
One of the prerequisites for the effective investigation of crimes and their further trial is not only the professional experience of the National Police of Ukraine conducting pre-trial investigations, but also the need to use various specialized knowledge. The needs of the judiciary to use the achievements of science and technology give rise to the need to involve in the proceedings of special subjects - carriers of special knowledge, which after their admission to the criminal process are independent participants in criminal proceedings. This necessitates the study of the use of special knowledge in criminal proceedings on mercenary and violent crimes committed by minors. The purpose of the article is to analyze the scientific approaches of scientists to the use of specialized knowledge in the investigation of crimes, as well as to determine the specifics of their use in the investigation of mercenary and violent crimes committed by minors. Scientific approaches to the definition of “special knowledge” are analyzed. The role of an investigator, expert, specialist in the investigation of crimes committed by minors is shown. It is determined that one of the most important means of obtaining evidence in criminal proceedings is to conduct examinations. It is noted that depending on the nature of the commission of a mercenary and violent crime by minors, forensic trasological and forensic ballistic examinations, forensic examinations of cold steel, dactyloscopic, computer-technical, portrait, commodity examinations may be appointed. It is also noted that in case of resolving the issue of a juvenile suspect or accused mental illness or mental retardation and his ability to fully or partially realize the significance of their actions and manage them in a particular situation, a comprehensive psychological and psychiatric examination may be appointed. It is concluded that the list of forensic examinations outlined by us, which are appointed and conducted during the investigation of mercenary and violent crimes committed by minors, is not exhaustive and depends on the specific situation that develops during the investigation. There is also no doubt that the possibilities of forensic science are constantly increasing due to the emergence of new objects of study, as well as through the development of new methods of expert research, which should be taken into account when investigating this category of crimes.
Цель статьи состоит в проведении анализа научных подходов ученых по использованию специальных знаний в ходе расследования преступлений, а также определении особенностей их применения при расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

Опис

Федосова, О. В. Використання спеціальних знань у ході розслідування корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми / Федосова О. В. // Юридична наука. – 2020. – № 2 (104). – С. 472-484. – DOI: 10.32844/2222-5374-2020-104-2.53.
Федосова, О. В. (2020). ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ХОДІ РОЗСЛІДУВАННЯ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ. Юридична наука, (2(104), 472-484. https://doi.org/10.32844/2222-5374-2020-104-2.53

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, спеціальні знання, експерт, спеціаліст, експертиза, розслідування злочинів, корисливо-насильницькі злочини, неповнолітні, special knowledge, expert, specialist, examination, investigation, mercenary and violent crimes, minors, специальные знания, використання спеціальних знань, эксперт, специалист, экспертиза, расследование преступлений, корыстно-насильственные преступления, несовершеннолетние

Бібліографічний опис