Protection of honor and dignity in some international legal documents

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Харків, 19 трав. 2016 р.). – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 99-100
Abstract
Проведений аналіз Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Автори дійшли висновку, що людська гідність, поряд з іншими не від’ємними правами –право на життя, право на свободу та особисту недоторканність тощо виступає в якості основи, яка сприяє його гармонійному розвитку суспільства та вказує на цінність кожної окремої людини як його невід’ємної частини, а тому саме наявність у людини честі та гідності лежить в основі виділення всіх інших прав і свобод: економічних, соціальних, культурних, громадянських та політичних.
Universal Declaration of the Human Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, International Covenant of Civic and Political Rights are analyzed. Authors conclude, that human dignity together with other unalienable rights – right to life, right to freedom and security of person etc., act as basis, which benefits harmonious development of the society, and points at the value of each separate human being as its inseparable part, therefore, it is dignity and honor of a persons that forms a basis for other rights and freedoms: economic, social, cultural, civic and political.
Проведенный анализ Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Международного пакта о гражданских и политических правах. Авторы пришли к выводу, что человеческое достоинство, наряду с другими не отрицательными правами - право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность и т.д. выступает в качестве основы, которая способствует его гармоничному развитию общества и указывает на ценность каждого отдельного человека как его неотъемлемой частью, а поэтому именно наличие у человека чести и достоинства лежит в основе выделения всех других прав и свобод: экономических, социальных, культурных, гражданских и политических.
Description
McCRUDDEN, Ch. Protection of honor and dignity in some international legal documents / Christopher McCRUDDEN, Yevheniia O. Hladkova// Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Харків, 19 трав. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Ун-т Англія Раскін ; Праз. ін-т дослідж. з питань безпеки (PSSI) ; Чес. кримінол. т-во ; Харків. міськ. осередок гром. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права». – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 99-100.
Keywords
Міжнародне право .International Law. Международное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, честь, достоинство, права человека, международно-правовые акты, гражданские и политические права, защита прав человека, honor, dignity, international legal acts, civic and political rights, human being, захист прав людини, громадянські і політичні права, міжнародно-правові акти, гідність
Citation