The studies of administrative procedure (european approach)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2020. - Вип. 60. - С. 119-122.
Abstract
Стаття присвячена розгляду й аналізу концепцій європейської доктрини, які вплинули на розвиток як законодавства про адміністративну процедуру, так і на доктрину. Автор використовує інтегративний підхід, який спрямований на комплексне вивчення даного питання на прикладі різних європейських країн загалом і Франції та Федеративної Республіки Німеччина зокрема. За основу автор бере декілька концепцій: концепцію адміністративного акта, концепцію «дискреційних повноважень» і концепцію «доброго урядування». На різних етапах еволюції адміністративної процедури концепції відігравали важливу роль. На етапі виникнення адміністративної процедури концепція адміністративного акта була основоположною, оскільки діяльність органів державного управління об’єктивізовувалася в актах, як наслідок, учені більше фокусувалися на дослідженні актів, їх видів, а не на процедурі їх ухвалення. На етапі становлення відбуваються істотні зміни в концептуальному підході та в поглядах вчених, які повязані з розширенням повноважень органів державної влади, у результаті чого виникла необхідність в їх процедурному врегулюванні та контролі за їх реалізацією з метою неприпустимості прояву свавілля і суб’єктивізму щодо громадян із боку органів. Тому на цьому етапі у вченнях про адміністративну процедуру превалює концепція «дискреційних повноважень», яка була створена для сфери публічного управління як система цінностей, заснованих на принципах верховенства закону, демократії та прав людини. Вона включає в себе набір процедурних правил, які є стандартами в адміністративній діяльності органів.
The article is devoted to the consideration and analysis of the concepts of the European doctrine, which influenced the development of both the legislation on administrative procedure and the doctrine. In the study, the author uses an integrative approach, which is aimed at a comprehensive study of this issue on the example of different European countries as a whole, and in particular: France and Germany. The author takes two concepts as a basis: the concept of an administrative act and the concept of “good governance”. At different stages of the evolution of the administrative procedure (emergence and development) these concepts played an important role. At the stage of the emergence of the administrative procedure, the concept of an administrative act was fundamental, since the activities of government bodies were objectified in acts, therefore, scientists focused more on the study of acts, their types, rather than on the procedure for their adoption. At the stage of formation, significant changes are taking place in the conceptual approach and in the views regarding the expansion of powers of government bodies, which resulted in the need for their procedural regulation and monitoring of their implementation with the aim of inadmissibility of arbitrariness and subjectivity in relation to citizens by the authorities. Therefore, the concept of “discretionary authority” prevails in the administrative procedure exercise at the stage. At the stage of development of the administrative procedure, the concept of “good governance” was prevailing, which was created for the public administration sphere as a system of values based on the principles of the rule of law, democracy and human rights. It includes a set of procedural rules, which are standards in the administrative activities of bodies.
Статья посвящена рассмотрению и анализу концепций европейской доктрины, которые повлияли на развитие как законодательства об административной процедуре, так и на доктрину. Автор использует интегративный подход, направленный на комплексное изучение данного вопроса на примере различных европейских стран в целом и Франции и Федеративной Республики Германия в частности. За основу автор берет несколько концепций: концепция административного акта, концепцию «дискреционных полномочий» и концепцию «хорошего управления». На разных этапах эволюции административной процедуры концепции играли важную роль. На этапе возникновения административной процедуры концепция административного акта была основополагающей, поскольку деятельность органов государственного управления объективизовывалась в актах, как следствие, ученые больше фокусировались на исследовании актов, их видов, а не на процедуре их принятия. На этапе становления происходят существенные изменения в концептуальном подходе и во взглядах ученых, которые связаны с расширением полномочий органов государственной власти, в результате чего возникла необходимость в их процедурном урегулировании и контроле за их реализацией с целью недопустимости проявления произвола и субъективизма в отношении граждан с стороны органов. Поэтому на этом этапе в учениях об административной процедуре превалирует концепция «дискреционных полномочий», которая была создана для сферы публичного управления как система ценностей, основанных на принципах верховенства закона, демократии и прав человека. Она включает в себя набор процедурных правил, которые являются стандарта в административной деятельности органов.
Description
Markova, O. O. The studies of administrative procedure (european approach) / O. O. Markova // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2020. - Вип. 60. - С. 119-122.
Keywords
Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, administrative procedure, European doctrine, concept, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, адміністративна процедура, європейська доктрина, концепція, административная процедура, европейская доктрина, концепция
Citation