Порядок здійснення процедур податкового компромісу та податкової амністії в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (93). – С. 184-193

Анотація

Досліджено правове регулювання окремих процедур податкового компромісу та податкової амністії. Зазаначено його актуальність, оскільки процедури податкового компромісу та податкової амністії сприяють збалансованості законних інтересів громадян та держави. Висловлено пропозицій щодо розроблення Закону України «Про організаційно-правові засади податкової амністії», який би встановлював умови проведення податкових амністій в Україні. Узагальнено перелік процедур, які здійснюють податкові органи в процесі запровадження податкового компромісу та податкової амністії.
The legal regulation of certain procedures of tax compromise and tax amnesty is studied. Its relevance is noted, as the procedures of tax compromise and tax amnesty contribute to the balance of legitimate interests of citizens and the state. Proposals for the development of the Law of Ukraine "On Organizational and Legal Principles of Tax Amnesty", which would establish the conditions for tax amnesty in Ukraine. The list of procedures carried out by tax authorities in the process of introducing a tax compromise and tax amnesty is summarized.
Исследовано правовое регулирование отдельных процедур налогового компромисса и налоговой амнистии. Отмечена его актуальность, поскольку процедуры налогового компромисса и налоговой амнистии способствуют сбалансированности законных интересов граждан и государства. Наданы предложения по разработке Закона Украины «Об организационно-правовых основах налоговой амнистии», который бы устанавливал условия проведения налоговых амнистий в Украине. Обобщен перечень процедур, осуществляемых налоговыми органами в процессе введения налогового компромисса и налоговой амнистии.

Опис

Сиромятнікова, М. С. Порядок здійснення процедур податкового компромісу та податкової амністії в Україні / Маргарита Сергіївна Сиромятнікова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (93). – С. 184-193. - DOI: https://doi.org/10.32631/v.2021.2.15.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Податкове право. Tax law. Налоговое право, податковий компроміс, налоговый компромисс, tax compromise, податкова амністія, налоговая амнистия, tax amnesty, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, податкові органи, налоговые органы, tax authorities, платник податків, налогоплательщик, taxpayer

Бібліографічний опис