Особливості вищих органів державної влади як суб’єктів формування державної інформаційної політики в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - Вип. 3. - С. 161-168
Abstract
Аргументовано, що ефективність державної інформаційної політики безпосередньо залежить від наявності системи суб’єктів, які уповноважені вживати дієвих заходів щодо вироблення такої політики шляхом прийняття відповідних адміністративно-правових актів. Наголошено, що першочергову роль у процесі формування державної інформаційної політики відіграють так звані загальні суб’єкти – вищі органи державної влади, а також координаційні та консультативні органи, що створені при них. Проаналізовано діяльність зазначених суб’єктів та акцентовано увагу на їх першочергових завданнях у цій сфері.
Argue that the effectiveness of the state information policy directly depends on the presence of subjects of the system, are authorized to apply effective measures for the development of such a policy by adopting administrative regulations. It was stressed that the priority role in the formation of the state information policy plays common subjects – the supreme bodies of state power, as well as co-ordination is the advisory bodies, which when they are created. Analyze activity data subjects and emphasize their priorities in this area.
Аргументировано, что эффективность государственной информационной политики непосредственно зависит от наличия системы субъектов, которые уполномочены применять действенные мероприятия по разработке такой политики путем принятия административно-правовых актов. Подчеркнуто, что приоритетную роль в процессе формирования государственной информационной политики играют общие субъекты – высшие органы государственной власти, а также координационные та консультативные органы, которые при них созданы. Проанализирована деятельность данных субъектов и акцентировано внимание на их первоочередных задачах в этой сфере.
Description
Keywords
органи державної влади, public authorities, органы государственной власти, державна інформаційна політика, state information policy, государственная информационная политика, administrative and legal acts, административно-правовые акты, Україна, Ukraine, Украина
Citation
Негодченко, В. О. Особливості вищих органів державної влади як суб’єктів формування державної інформаційної політики в Україні / Негодченко В. О. // Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - Вип. 3. - С. 161-168.