English for masters in psychology : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2019. – 77 с.

Анотація

Пропонований посібник має на меті підготувати майбутніх фахівців в галузі «Психологія» до застосування англійської мови у професійній та науковій сферах. Посібник містить аутентичні наукові статті зарубіжних психологів, термінологічну лексику, вправи на засвоєння лексики в галузі психології, завдання на відтворення усного мовлення, курс граматики та ряд вправ на закріплення граматики. До посібника входять завдання дослідницького характеру: написання назви наукової праці, ключових слів, описової, інформативної анотацій та наукової статті. Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія (практичний психолог).
The proposed manual is intended to prepare future specialists in the field of "Psychology" for the use of English in the professional and scientific fields. The manual contains authentic scientific articles of foreign psychologists, terminological vocabulary, exercises for the assimilation of vocabulary in the field of psychology, assignments for the reproduction of oral speech, a grammar course and a series of exercises to consolidate grammar. The manual includes tasks of a research nature: writing the name of a scientific work, keywords, descriptive, informative annotations and a scientific article. For applicants of the second (master) level of higher education in specialty 053 Psychology (practical psychologist).
Предлагаемое пособие имеет целью подготовить будущих специалистов в области «Психология» к применению английского языка в профессиональной и научной сферах. Пособие содержит аутентичные научные статьи зарубежных психологов, терминологическую лексику, упражнения на усвоение лексики в области психологии, задания на воспроизведение устной речи, курс грамматики и ряд упражнений на закрепление грамматики. В пособие входят задачи исследовательского характера: написание названия научной работы, ключевых слов, описательной, информативной аннотаций и научной статьи. Для соискателей второго (магистерского) уровня высшего образования по специальности 053 Психология (практический психолог).

Опис

Филипська, В. І. English for Masters in Psychology : навчальний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія (практичний психолог) / В. І. Филипська; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 6. – Харків : ХНУВС, 2019. – 77 с.

Ключові слова

Мова. Мовознавство. Літературознавство. Language. Linguistics. History and Criticism of Literature. Язык. Языкознание. Литературоведение, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Психологія. Рsychology. Психология, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, наукова діяльність, Україна. Ukraine. Украина, вивчення іноземних мов, англійська мова, научная деятельность, изучение иностранных языков, английский язык, English, scientific activity, learning foreign languages

Бібліографічний опис

Филипська, В. І. English for Masters in Psychology : навчальний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія (практичний психолог) / В. І. Филипська; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 6. – Харків : ХНУВС, 2019. – 77 с.