До проблеми пенсійного забезпечення працівників Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник публічного та приватного права. – 2019. – Вип. 2, т. 2. – С. 8-13

Анотація

У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України досліджено окремі проблемні питання щодо пенсійного забезпечення працівників Національної поліції України. Констатовано, що на сьогодні кроки у напрямку перерахунку пенсій працівників поліції здійснюються, однак вони робляться повільно, із чисельною їх регламентацією на підзаконному нормативно-правовому рівні. Наголошено, що здійсненні такої регламентації суперечить положенням Основного Закону України відносно того, що основи, форми та види пенсійного забезпечення громадян повинні бути встановлені виключно законами України. Визначено, що пенсійне забезпечення поліцейських може бути визначено як різновид гарантії соціальної захищеності поліцейських, що пов’язаний з отриманням ними встановлених грошових виплат задля задоволення їх життєвих потреб після звільнення зі служби в органах Національної поліції, які мають місце у випадках, порядку та на умовах передбачених законодавством. З метою імплементації наведених законодавчих приписів, у структурі Міністерства внутрішніх справ України було створено відділ пенсійного забезпечення, завданням якого було сприяння у вирішенні питання щодо перерахунку пенсій колишнім працівникам внутрішніх справ України. Зроблено висновок, що у законодавчих положеннях відсутнє нормативне закріплення дефініції «пенсійне забезпечення». Так само й визначення даної дефініції по відношенню до поліцейських не відображено в положеннях Закону України «Про Національну поліцію». У зв’язку з цим під пенсійним забезпеченням поліцейських запропоновано розуміти різновид гарантії соціальної захищеності поліцейських, що пов’язані з отриманням ними встановлених грошових виплат задля задоволення їх життєвих потреб після звільнення зі служби в органах Національної поліції, які мають місце у випадках, порядку та на умовах передбачених законодавством. Окрім цього, однією з проблем правового регулювання пенсійного забезпечення поліцейських є фрагментарне регулювання даного питання в положеннях Закону України «Про Національну поліцію», який містить бланкетні норми з цього питання й здійснює відсилання до іншого законодавства.
In the article, on the basis of analysis of the norms of the current legislation of Ukraine, certain issues concerning the provision of pensions to employees of the National Police of Ukraine were researched. Stated that currently moves towards recalculating pensions police made, but they are done slowly, with their numerous subordinate regulation on the legal level. Emphasized that the implementation of this regulation contravenes the provisions of the Constitution of Ukraine as to the basics, forms and types of pension provision of citizens should be established by the laws of Ukraine. It is determined that police pension can be defned as a kind of guarantee of social security of police ofcers, which is connected with receiving their established cash payments to meet their vital needs after dismissal from the National Police bodies, which take place in cases, procedures and conditions provided for by law. In order to implement the aforementioned legislative requirements, a pension department was created within the structure of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, whose task was to assist in resolving the issue of pension transfers to former internal affairs employees of Ukraine. It is concluded that the legislative provisions do not prescribe the defnition of “pension provision”. Similarly, the defnition of this defnition in relation to police is not reflected in the provisions of the Law of Ukraine “On National Police”. In this connection, police ofcers are offered to understand the kind of social security guarantees for police ofcers that are associated with obtaining the stipulated cash payments to meet their vital needs after being dismissed by the National Police, which take place in cases, procedures and under the conditions provided by law. In addition, one of the problems of legal regulation of police pensions is the fragmentary regulation of this issue in the provisions of the Law of Ukraine “On National Police”, which contains blanket rules on this issue and refers to other legislation.
В статье на основе анализа норм действующего законодательства Украины исследованы отдельные проблемные вопросы пенсионного обеспечения работников Национальной полиции Украины. Констатировано, что на сегодняшний день шаги в направлении перерасчета пенсий работников полиции осуществляются, однако они делаются медленно, с многочисленной их регламентацией на подзаконном нормативно-правовом уровне.

Опис

Бортник С. М. До проблеми пенсійного забезпечення працівників Національної поліції України / Бортник С. М. // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2019. – Вип. 2, т. 2. – С. 8-13. – DOI: https://doi.org/10.32844/2618-1258.2019.2-2.2.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, пенсійне забезпечення, працівник поліції, пенсионное обеспечение, работник полиции, pension provision, police officers

Бібліографічний опис