Публікація:
Determinants and methods of diagnosing criminal proceedings participants false testimony in Ukraine

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва видання

ISSN

Назва тому

Видання

Amazonia Investiga. – 2022. – Vol. 11, Issue 51 (March). – P. 71-79

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Випуск видання

Анотація

Метою статті є визначення процесуальних та непроцесуальних засобів діагностики неправдивих показань учасників кримінального провадження, що можуть бути застосовані під час розслідування кримінальних правопорушень в Україні. Автори використовують загальнонаукові та спеціальні методи, що дозволяють отримати науково обґрунтовані висновки та пропозиції. Зокрема, застосовуються такі наукові методи, як діалектичний, системно-структурний, узагальнюючий, логічний, а також статистичні методи (групування, аналіз кількісних показників). За результатами проведеного дослідження установлено, що кількість кримінальних правопорушень, розпочатих в Україні у зв’язку з наданням потерпілими та свідками неправдивих показань є досить великою. У разі засудження особи на підставі отриманих неправдивих свідчень, має бути призначений новий судовий розгляд кримінального провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами. Визначено, що до процесуальних засобів діагностики неправдивих показань належать слідчі (розшукові) дії та судові експертизи, а до непроцесуальних – різного роду дослідження, зокрема, використання поліграфу та фізіогномічні дослідження, а також методики аналізу невербальної інформації. За результатами проведеного аналізу слідчо-судової практики України встановлено, що найефективнішими процесуальними засоби діагностики неправдивих свідчень є: повторні, додаткові та одночасні допити раніше допитаних осіб, а також слідчі експерименти. Наголошено, що непроцесуальні засоби діагностики неправдивих показань потребують подальшого дослідження та наукового обґрунтування, у тому числі розроблення механізму підготовки відповідних фахівців, які будуть уповноважені на здійснення таких досліджень.
The purpose of the article is to determine the procedural and non-procedural methods of diagnostics false testimony of criminal proceedings participants’, which can be used in the investigation in Ukraine. The authors use general and special methods that allow obtaining scientifically sound conclusions and suggestions. The dialectical method, system-structural, generalizing, logical and statistical methods were used in the study. According to the results of the study, the number of criminal offenses initiated in Ukraine in connection with the provision of false testimony by victims and witnesses is quite large. If a person is convicted based on false testimony, a new criminal trial must be ordered in connection with the newly discovered circumstances. The authors determined that procedural methods of diagnostics false testimony include investigative (search) actions and forensic examinations, and non-procedural - various types of research, in particular, the use of polygraph and physiognomic research, as well as methods of analyzing nonverbal information. Re-interrogation, additional and simultaneous interrogation of previously interrogated persons, investigative experiment are the most effective procedural means of diagnosing false testimony. Non-procedural means of diagnosing false indications require further research and scientific substantiation, including the development of a mechanism for training relevant specialists.
Целью статьи является определение процессуальных и непроцессуальных средств диагностики ложных показаний участников уголовного производства, которые могут применяться при расследовании уголовных правонарушений в Украине.

Опис

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, publikatsii u WoS, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, допит, показання, установлення достовірності, засоби діагностики, поліграф, interrogation, testimony, reliability, diagnostic methods, polygraph, допрос, показания, установление достоверности, средства диагностики, полиграф

Бібліографічний опис

Determinants and methods of diagnosing criminal proceedings participants false testimony in Ukraine / L. Mohilevskyi, V. Husieva, S. Perlin, R. Chycha, I. Shynkarenko // Amazonia Investiga. – 2022. – Vol. 11, Issue 51 (March). – P. 71-79. – DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2022.51.03.7.
Mohilevskyi, L., Husieva, V., Perlin, S., Chycha, R., & Shynkarenko, I. (2022). Determinants and methods of diagnosing criminal proceedings participants false testimony in Ukraine. Amazonia Investiga, 11(51), 71-79. https://doi.org/10.34069/AI/2022.51.03.7