Пріоритетні завдання координації діяльності інформаційно-комунікативних служб НПУ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.). – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 148-151

Анотація

Зазначено, що використання інформаційно-комунікативних технологій в діяльності Національної поліції України дає змогу забезпечити своєчасне та належне функціонування правоохоронних органів, оперативного отримання інформації від громадян, попередження злочинів та швидке реагування задля забезпечення високого рівня безпеки.
It is noted that the use of information and communication technologies in the activities of the National Police of Ukraine makes it possible to ensure the timely and proper functioning of law enforcement agencies, prompt receipt of information from citizens, crime prevention and quick response to ensure a high level security.
Отмечено, что использование информационно-коммуникативных технологий в деятельности Национальной полиции Украины позволяет обеспечить своевременное и надлежащее функционирование правоохранительных органов, оперативное получение информации от граждан, предупреждение преступлений и быстрое реагирование для обеспечения высокого уровня безопасности.

Опис

Ключові слова

Національна поліція України, National Police of Ukraine, Национальная полиция Украины, інформаційно-комунікативні служби, information and communication services, информационно-коммуникативные службы, координація, coordination, координация

Бібліографічний опис

Перетятько, І. С. Пріоритетні завдання координації діяльності інформаційно-комунікативних служб НПУ / Перетятько Ілля Сергійович // Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 6, Каф. кібербезпеки та DATA-технологій. – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 148-151.