Особливості розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій : метод. рек.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2011. - 36 с.

Анотація

Методичні рекомендації містять криміналістичну характеристику злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій, практичні поради щодо ефективного розкриття та розслідування кримінальних справ за цим напрямком. Призначені для слідчих, оперативних працівників ДСБЕЗ, УБОЗ МВС України, працівників органів прокуратури, податкової міліції, а також курсантів, студентів, слухачів та ад’юнктів.
Методические рекомендации содержат криминалистическую характеристику преступлений, совершенных путем кредитно-финансовых операций, практические советы по эффективному раскрытию и расследованию уголовных дел по этим направлениям. Предназначены для следователей, оперативных работников ГСБЭП, УБОП МВД Украины, работников органов прокуратуры, налоговой милиции, а также курсантов, студентов, слушателей и адъюнктов.

Опис

Особливості розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій: метод. рек. / [О.В. Пчеліна, В. В. Корнієнко], МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2011. - 36 с.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, науково-методичні рекомендації, научно-методические рекомендации, Україна. Ukraine. Украина, кредитно-фінансова сфера, банківська діяльність, криміналістична характеристика, тактика проведення окремих слідчих дій, розслідування злочинів, злочини в банківській сфері, кредитно-финансовая сфера, банковская деятельность, криминалистическая характеристика, criminalistical characteristics, тактика проведения отдельных следственных действий, слідчі дії, следственные действия, расследование преступлений, преступления в банковской сфере, investigative actions, banking, crimes in banking, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания

Бібліографічний опис