Сутність і зміст правовиховної роботи в органах внутрішніх справ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні проблеми держави і права. - 2014. - Вип. 73. - С. 491-497
Abstract
З метою уточнення сутності та змісту правовиховної роботи в органах внутрішніх справ у статті з’ясовується соціальний зміст виховання. Правове виховання характеризується як процес формування правової свідомості особистості, встановлюється результат правового виховання працівників органів внутрішніх справ. Правове виховання працівників органів внутрішніх справ розглядається в широкому й вузькому розумінні. Визначаються мета, цілі, завдання та зміст виховної роботи працівників органів внутрішніх справ, встановлюються її основні закономірності.
In order to clarify the nature and content law-educational work in law enforcement agencies in the article it turns out the social content of education. Legal education is characterized as a process of forming a legal consciousness of the individual, result set of legal education of law enforcement officers. Legal education of policemen seen in broad and narrow sense. Defined goal, goals, objectives and content of the educational work of police officers, set its basic laws.
С целью уточнения сущности и содержания правовоспитательной работы в органах внутренних дел в статье выясняется социальное содержание воспитания. Правовое воспитание характеризуется как процесс формирования правового сознания личности, устанавливается результат правового воспитания сотрудников органов внутренних дел. Правовое воспитание сотрудников органов внутренних дел рассматривается в широком и узком значении. Определяются цели, задачи и содержание воспитательной работы сотрудников органов внутренних дел, устанавливаются ее основные закономерности.
Description
Моргунов О. А. Сутність і зміст правовиховної роботи в органах внутрішніх справ / О. А. Моргунов // Актуальні проблеми держави і права. - 2014. - Вип. 73. - С. 491-497.
Моргунов О. А. "Сутність і зміст правовиховної роботи в органах внутрішніх справ." Актуальні проблеми держави і права 73 (2014): 491-497.
Keywords
Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, правовиховна робота, виховання, правове виховання, правосвідомість, працівники ОВС, law-educational work, police, education, legal education, educational work, law enforcement officers, правовоспитательная работа, воспитание, правовое воспитание, правосознание, сотрудники ОВД
Citation