Права людини у міжнародному праві : підручник

Abstract
У підручнику розглядаються ключові питання прав людини в міжнародному праві, гарантії їх дотримання та захисту (міжнародно-правові підходи до розуміння прав людини, універсальна і регіональні системи міжнародного захисту прав людини, діяльність правозахисних міжнародних неурядових організацій, міжнародно-правове регулювання дотримання прав людини в правоохоронній діяльності та їх захисту під час збройних конфліктів, міжнародний захист від катувань та інших видів поганого поводження, міжнародний захист прав уразливих груп населення, а також обмеження прав і свобод людини в умовах пандемії COVID-19). Виклад матеріалу базується на діючих міжнародно-правових актах і рішеннях міжнародних судових органів. Для здобувачів усіх рівнів вищої освіти (студентів, курсантів, слухачів, магістрів, аспірантів (ад’юнктів), викладачів, науковців, правоохоронців, а також усім, хто цікавиться питаннями прав людини.
The textbook deals with key issues of human rights in international law, guarantees of their observance and protection (international legal approaches to understanding human rights, universal and regional systems of international protection of human rights, activities of human rights international non-governmental organizations, international legal regulation of human rights in law enforcement and their protection during armed conflicts, international protection against torture and other types of ill-treatment, international protection of the rights of vulnerable groups of the population, as well as the restriction of human rights and freedoms in the context of the COVID-19 pandemic). The presentation of the material is based on the current international legal acts and decisions of international judicial bodies. For applicants of all levels of higher education (students, cadets, trainees, masters, graduate students (adjuncts), teachers, scientists, law enforcement officers, as well as everyone who is interested in human rights issues.
В учебнике рассматриваются ключевые вопросы прав человека в международном праве, гарантии их соблюдения и защиты (международно-правовые подходы к пониманию прав человека, универсальная и региональные системы международной защиты прав человека, деятельность правозащитных международных неправительственных организаций, международно-правовое регулирование прав человека в правоохранительной деятельности и их защите во время вооруженных конфликтов, международная защита от пыток и других видов плохого обращения, международная защита прав уязвимых групп населения, а также ограничение прав и свобод человека в условиях пандемии COVID-19). Изложение материала основывается на действующих международно-правовых актах и ​​решениях международных судебных органов. Для соискателей всех уровней высшего образования (студентов, курсантов, слушателей, магистров, аспирантов (адъюнктов), преподавателей, ученых, правоохранителей, а также всем, кто интересуется вопросами прав человека.
Description
Права людини у міжнародному праві : підручник / [Бакумов О. С., Варунц Л. Д., Войціховський А. В. та ін.; за заг. ред. А. В. Войціховського]. – Харків : ООО «Планета-Принт», 2021. – 404 с. – ISBN 978-617-7897-56-8.
Keywords
Міжнародне право .International Law. Международное право, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, права людини, права громадянина, Статут ООН, Ліга Націй, універсальна система міжнародного захисту прав людини, регіональна система міжнародного захисту прав людини, Загальна декларація прав людини, міжнародно-правові акти, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Європейський суд з прав людини, Європейська соціальна хартія, Комісар Ради Європи з прав людини, Рада Європи, омбудсмен, Європейський Союз, Хартія Співтовариства про основні права працівників, Хартія основних прав Європейського Союзу, Нарада з безпеки і співробітництва в Європі, Американська декларація прав і обов’язків людини, Американська конвенція з прав людини, Міжамериканська комісія з прав людини, Міжамериканський суд з прав людини, Ліга арабських держав, Арабська хартія прав людини, Організація ісламського співробітництва, Африканський Союз, Африканська хартія прав людини і народів, Протокол до Африканської хартії прав людини і народів про права жінок в Африці, Африка, Африканська комісія з прав людини і народів, Африканський суд з прав людини і народів, Асоціації держав Південно-Східної Азії, Азіатсько-Тихоокеанська декларація прав людини і народів, Декларація Асоціації держав Південно-Східної Азії з прав людини
Citation
Права людини у міжнародному праві : підручник / за заг. ред. канд. юрид. наук, доцента А. В. Войціховського; [Бакумов О. С., Варунц Л. Д., Войціховський А. В., Гудзь Т. І. та ін.]; передм. А. В. Войціховський. Харків : ООО «Планета- Принт», 2021. 404 с.