Деякі проблеми правового регулювання криміналістичних обліків МВС України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.). – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 163-164

Анотація

Нормативно-правове забезпечення обліково-реєстраційної діяльності потребує подальшого вдосконалення шляхом затвердження інструкцій з регулювання порядку формування кожного виду криміналістичного обліку, а також оновлення тих актів, які регламентують функціонування обліків експертної служби МВС України.
Regulatory and legal support for accounting and registration activities is needed further improvement by approving instructions for regulating the order the formation of each type of forensic accounting, as well as the updating of those acts which regulate the functioning of the accounts of the expert service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
Нормативно-правовое обеспечение учетно-регистрационной деятельности требует дальнейшего совершенствования путем утверждения инструкций по регулированию порядка формирование каждого вида криминалистического учета, а также обновление тех актов, которые регламентируют функционирование учета экспертной службы МВД Украины.

Опис

Приходько, В. О. Деякі проблеми правового регулювання криміналістичних обліків МВС України / Владлена Олександрівна Приходько // Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – С. 163-164.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, криміналістичні обліки, criminalistics databases, криминалистические учеты, Міністерство внутрішніх справ України, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Министерство внутренних дел Украины, правове регулювання, legal regulation, правовое регулирование

Бібліографічний опис