Катастрофічні екологічні наслідки війни росії проти України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 421-423

Анотація

Наголошено, що російська збройна агресія проти України, яка розпочалась 24 лютого 2022 р., завдає значної шкоди не лише економіці та культурній спадщині, а й довкіллю нашої країни, а численні випадки цілеспрямованого знищення природних ресурсів та інфраструктурних об’єктів мають риси екоциду проти українського народу. Важливо вже сьогодні подбати про стан та ефективну систему моніторингу навколишнього природного середовища. Державним органам влади із залучанням міжнародної спільноти слід зафіксувати реальний обсяг завданої шкоди для розгортання справи по відшкодуванню збитків довкіллю за рахунок країни-агресора.
It is emphasized that the Russian armed aggression against Ukraine, which has begun February 24, 2022, causes significant damage not only to the economy and cultural heritage, but also to the environment of our country, and numerous cases of targeted destruction of natural resources and infrastructure facilities have features of ecocide against the Ukrainian people. It is important to take care of the state and effective monitoring system of the natural environment today. State the authorities, with the involvement of the international community, should record the real amount of damage caused to develop a case for compensation for environmental damage at the expense of the aggressor country.
Отмечено, что начавшаяся российская вооруженная агрессия против Украины 24 февраля 2022 г. наносит значительный вред не только экономике и культурному наследию, но и окружающей среде нашей страны, а многочисленные случаи целенаправленного уничтожения природных ресурсов и инфраструктурных объектов имеют черты экоцида против украинского народа. Важно уже сегодня позаботиться о состоянии и эффективной системе мониторинга окружающей среды. Государственным органам власти с привлечением международного сообщества следует зафиксировать реальный объем причиненного ущерба для развертывания дела по возмещению ущерба окружающей среде за счет страны-агрессора.

Опис

Ключові слова

злочини проти довкілля, crimes against the environment, преступления против окружающей среды, екологічні ризики, environmental risks, экологические риски, війна, war, война

Бібліографічний опис

Пилипенко, В. О. Катастрофічні екологічні наслідки війни росії проти України / Вікторія Олександрівна Пилипенко // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 421-423.