Застава у цивільному праві України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Міжнародний юридичний вісник: зб. наук. пр. Нац. ун-ту держ. податк. служби України. – 2014. – Вип. 1 (1). – С . 225-232

Анотація

У статті на основі ознак застави, що містяться у цивільному законодавстві, встановлюється легальне визначення застави у більш ширшому розумінні ніж це дається в ст. 572 ЦК України та в ст. 1 Закону України „Про заставу”.
The article on basis indicia of the collateral contained in the civil law establishes a legal definition of collateral in a broader sense than that given in Art. 572 CC of Ukraine and Аrt. 1 of the Law of Ukraine „On Pledge”.
В статье на основе признаков залога, содержащихся в гражданском законодательстве, устанавливается легальное определение залога в более широком смысле чем это дается в ст. 572 ГК Украины и в ст. 1 Закона Украины "О залоге".

Опис

Шишка, О. Р. Застава у цивільному праві України / О. Р. Шишка // Міжнародний юридичний вісник: зб. наук. пр. Нац. ун-ту держ. податк. служби України. – 2014. – Вип. 1 (1). – С . 225-232.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, способи забезпечення виконання зобов’язання, ознаки, застава, заставодержатель, заставодавець, залог, способы обеспечения исполнения обязательств, залогодатель, ways to enforce the obligations signs, pledgee, pledgo, bail

Бібліографічний опис