В. І. Ленін і «міліцейське право»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 219-220.

Анотація

В роботі показано, що уявлення В. І. Леніна про права і функціональні обов’язки народної міліції, які він побіжно окреслив своїх статтях в березні-квітні 1917 р., у подальшому були втілені у правову практику першого десятиліття радянської держави і звузили адміністративне право до так званого «права міліцейського». Це помітною мірою наклало свій відбиток на подальший розвиток адміністративного права у СРСР.
The work shows that V. I. Lenin's ideas about the rights and functional duties of the people's militia, which he briefly outlined in his articles in March-April 1917, were subsequently incorporated into the legal practice of the first decade of the Soviet state and narrowed administrative law to the so-called "policeman's right". This markedly left its mark on the further development of administrative law in the USSR.
В работе показано, что представления В. И. Ленина о правах и функциональных обязанностях народной милиции, которые он вскользь обозначил в своих статьях в марте-апреле 1917 г., в дальнейшем были воплощены в правовую практику первого десятилетия советского государства и сузили административное право к так называемому праву милицейскому. Это в значительной степени наложило отпечаток на дальнейшее развитие административного права в СССР.

Опис

Саппа, М. М. В. І. Ленін і «міліцейське право» / Микола Миколайович Саппа // Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 219-220.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, поліцейське право, police law, полицейское право, Ленін В., Lenin V., Ленин В., міліцейське право, милицейское право, народна міліція, народна міліція, people's militia, народная милиция

Бібліографічний опис