The impact of information technology on ensuring human rights and freedoms in an open society

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

European Reforms Bulletin. - 2020. - № 3. - P. 2 -11

Анотація

Розглянуто вплив технологій, що розвиваються на суспільство, права і свободи людини, що викликає перегляд існуючого ставлення до світу. Інтенсивність появи нових форм організації соціальних відносин (соціальні мережі, віртуальна реальність, робототехніка, блокчейн тощо) ускладнює адаптацію до них існуючих соціальних інститутів. Така ситуація призводить до багатьох протиріч як у нормативній сфері, так і серед населення. Визначено, що небезпека новітніх технологій у тому, що не сформовані правила поведінки та, отже, не сформовано інститут відповідальності за їх порушення. Надано аналіз зазначеної проблеми та можливі шляхи її вирішення з метою підвищення ефективності захисту прав громадян.
The article is devoted to the influence of developing technologies on society, human rights and freedoms, which causes a revision of the existing attitude to the outside world. The intensity of the emergence of new forms of organizing social relations (social networks, virtual reality, robotics, blockchain, etc.) complicates the adaptation of existing social institutions to them. This situation leads to many contradictions both in the regulatory sphere and among the population. It has been determined that the danger of the latest technologies is that the rules of conduct have not been formed and, therefore, the institution of responsibility for their violation has not been formed. The article provides an analysis of this problem and possible ways to solve it in order to increase the efficiency of protecting the rights of citizens.
Рассмотрено влияние развивающихся технологий на общество, права и свободы человека, что вызывает пересмотр существующего отношения к внешнему миру. Интенсивность появления новых форм организации социальных отношений (социальные сети, виртуальная реальность, робототехника, блокчейн и т.д.) усложняет адаптацию к ним существующих социальных институтов. Такая ситуация приводит к множеству противоречий как в нормативной сфере, так и среди населения. Определено, что опасность новейших технологий состоит в том, что не сформированы правилапо ведения и, следовательно, не сформирован институт ответственности за их нарушение. Дан анализ указанной проблемы и возможные пути ее решения с целью повышения эффективности защиты прав граждан.

Опис

Bochkoviy O. The impact of information technology on ensuring human rights and freedoms in an open society / Bochkoviy O., Khankevich A. // European Reforms Bulletin. - 2020. - № 3. - P. 2 -11.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, інформаційні технології, information technology, информационные технологии, відкрите суспільство, open society, открытое общество, права громадянина, citizen rights, права граждан, захист, protection, защита, безпека, security, безопасность, великі дані, big data, большие данные

Бібліографічний опис