Генезис судового провадження з перегляду судових рішень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2015. - Вип. 33-2, т. 1. - С. 143-146

Анотація

Стаття присвячена історично-правовому аналізу становлення та розвитку інституту перегляду судових рішень у кримінальному процесі. Встановлено, що він покликаний забезпечити справедливість й законність прийняття судових рішень, а також ефективну реалізацію громадянами права на справедливий судовий захист.
The article is devoted to the historical and legal analysis of the establishment and development of the institution of judicial review in the criminal process. It has been established that it is designed to ensure the fairness and legality of the adoption of judicial decisions, as well as the effective exercise by citizens of the right to a fair judicial protection.
Статья посвящена историко-правовому анализу становления и развития института пересмотра судебных решений в уголовном процессе. Установлено, что он призван обеспечить справедливость и законность принятия судебных решений, а также эффективную реализацию гражданами права на справедливую судебную защиту.

Опис

Ключові слова

історико-правовий аналіз, перегляд рішень, апеляція, касація, стадії перегляду рішень у кримінальному процесі, historical and legal analysis, review of decisions, appeal, cassation, stage of review of decisions in criminal proceedings, историко-правовой анализ, пересмотр решений, апелляция, кассация, стадии пересмотра решений в уголовном процессе

Бібліографічний опис

Сімонович, Д. В. Генезис судового провадження з перегляду судових рішень / Сімонович Д. В. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2015. - Вип. 33-2, т. 1. - С. 143-146.