Основи аеродинаміки та динаміки польоту : Частина І : Аерогідрогазодинаміка : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2023. – 280 с.

Анотація

Навчальний посібник направлений на вивчення закономірностей руху рідини і газу, механічного і теплового взаємовпливу між зовнішнім середовищем і твердими тілами, фізичної сутності і природи виникнення аеродинамічних сил, залежності їх від фізико-механічних властивостей і фізичних параметрів середовища, умов руху з різними швидкостями, основних фізико-механічних властивостей і параметрів рідини і газу, законів аерогідрогазодинаміки рухомих рідини тощо.
The study guide is aimed at studying the laws of movement of liquid and gas, mechanical and thermal interaction between the external environment and solid bodies, the physical essence and nature of the emergence of aerodynamic forces, their dependence on the physical and mechanical properties and physical parameters of the environment, conditions of movement at different speeds, basic physical -mechanical properties and parameters of liquid and gas, laws of aerohydrogasdynamics of moving liquids, etc.
Учебное пособие направлено на изучение закономерностей движения жидкости и газа, механического и теплового взаимовлияния между внешней средой и твердыми телами, физической сущности и природы возникновения аэродинамических сил, зависимости их от физико-механических свойств и физических параметров среды, условий движения с разными скоростями, основных физико -механических свойств и параметров жидкости и газа, законов аэрогидрогазодинамики подвижных жидкостей и т.п.

Опис

Тягній, В. Г. Основи аеродинаміки та динаміки польоту : ч. І : Аерогідрогазодинаміка : навч. посіб. / В. Г. Тягній, В. В. Ємець ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льот. коледж. – Харків : ХНУВС, 2023. – 280 с. – ISBN 978-966-610-264-8.

Ключові слова

Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, аерогідрогазодинаміка, аэрогидрогазодинамика, aerohydrogas dynamics, аеродинаміка, aerodynamics, аэродинамика, динаміка польоту, динамика полета, flight dynamics, авіаційна наука, aviation science, авиационная наука, літальні апарати, летательные аппараты, flying machines, атмосфера Землі, Earth's atmosphere, атмосфера Земли, рідина і газ, жидкость и газ, liquid and gas, гіпотеза суцільності середовища, hypothesis of environmental integrity, обтікання, обтекание, flow around, кінематика, kinematics, кинематика, динаміка рідини і газів, динамика жидкости и газов, dynamics of liquids and gases, газовий потік, gas flow, газовый поток, вихровий рух, вихревое движение, vortex motion, теорія примежового шару, boundary layer theory, теория приграничного слоя, збурення газового середовища, perturbation of the gas environment, вертольот, helicopter, вертолет, несучі гвинти, несущие винты, bearing screws, підшипникові гвинти, Фізика. Physics. Физика, Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки

Бібліографічний опис