Адміністративно-правові засади діяльності Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України : автореферат дисертації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Херсон

Анотація

Дисертацію присвячено аналізу адміністративно-правових засад діяльності Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України. З’ясовано закономірності становлення та функціонування Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України, встановлено його місце в структурі Міністерства внутрішніх справ України, охарактеризовано принципи та правове регулювання діяльності УБК МВС України, визначено поняття та елементи її адміністративно-правового статусу. Визначено специфіку організації діяльності Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України, форм та методів його діяльності, взаємодії з іншими правоохоронними органами з питань профілактики правопорушень у сфері боротьби з кіберзлочинністю. Особливу увагу приділено профілактиці в діяльності Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України щодо окремих напрямів правопорушень у сфері кіберзлочинності, а саме: у сфері телекомунікацій; у сфері електронної комерції; у сфері шахрайства та легалізації доходів (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Сформульовано конкретні пропозиції та рекомендації, спрямовані на удосконалення адміністративно-правових засад діяльності Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України.
The thesis is devoted to the analysis of administrative and legal principles of the activity of the Department on cybercrime of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The patterns of formation and functioning of the Department on cybercrime of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine are found out; its place in the structure of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is established; the principles and legal regulation of the activity of the Department on cybercrime of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine are characterized; the concept and elements of its administrative and legal status are defined. The specificity of the activity’s organization of the Department on cybercrime of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, forms and methods of its activities, interaction with other law enforcement agencies on crime prevention in fighting against cybercrime are determined. Particular attention is paid to the preventive activity of the Department on cybercrime of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine on some classes of offences in the area of cybercrime, namely in telecommunications sphere; in the field of e-commerce; in the field of fraud and legalization of illegally obtained profits (money laundering). Specific propositions and recommendations aimed at improving administrative and legal principles of the activity of the Department on cybercrime of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine are formulated.
Диссертация посвящена анализу административно-правовых основ деятельности Управления борьбы с киберпреступностю МВД Украины. Определено понятие и элементы административно-правового статуса УБК МВД Украины как носителя функций и полномочий милиции. В рамках организации деятельности УБК МВД Украины исследованы формы и методы деятельности указанного органа. В зависимости от направлений деятельности УБК МВД Украины выделены виды взаимодействия с правоохранительными органами в частности, профилактики правонарушений: 1) в сфере телекоммуникаций; 2) в сфере электронной коммерции; 3) в сфере мошенничества и легализации доходов, полученных преступным путем. Сформулированы конкретные предложения и рекомендации, направленные на усовершенствование административно-правовых основ деятельности УБК МВД Украины относительно выявления причин и условий, которые способствуют совершению правонарушений в сфере киберпреступности.

Опис

Ключові слова

Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, 12.00.07, Україна, кіберзлочинність, сфера телекомунікацій, Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України, адміністративно-правовий статус, правове регулювання, принципи, форми, методи, взаємодія, інформаційна безпека, економічна безпека, cybercrime, telecommunications sphere, Department on cybercrime of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, administrative and legal status, legal regulation, principles, forms, methods, interaction, information security, economic security, киберпреступностьэкономическая безопасность, сфера телекоммуникации, Управление борьбы с киберпреступностю МВД Украины, административно-правовой статус, правовое регулирование, принципы деятельности, формы, методы, взаимодействие, информационная безопасность, экономическая безопасность

Бібліографічний опис

Бєляков, Р. Г. Адміністративно-правові засади діяльності Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бєляков Руслан Геннадійович; МОН України, Міжнародний університет бізнесу та права. - Херсон, 2015. - 23 с.