Форми та методи взаємодії вищих навчальних закладів системи МВС України з територіальними підрозділами МВС щодо протидії кіберзлочинності (на прикладі роботи Навчально-тренувального центру боротьби з кіберзлочинністю та моніторингу кіберпростору ХНУВС)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2015. - № 1 (56). - С. 6-14.

Анотація

Під час аналізу форм і методів взаємодії вищих навчальних закладів системи МВС України з територіальними підрозділами МВС у сфері протидії кіберзлочинності надано загальну характеристику Харківського національного університету внутрішніх справ, факультету підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми ХНУВС та навчальнотренувального центру боротьби з кіберзлочинністю та моніторингу кіберпростору (на громадських засадах). Детально описано міжнародний аспект діяльності центру. Внесено пропозиції з метою поліпшення та підвищення ефективності розглядуваної взаємодії.
The article deals with the analysis of forms and methods of interaction between higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and regional divisions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the field of combating cybercrime. The author outlines the work of Kharkiv National University of Internal Affairs, the Faculty of Training Specialists in Combating Cybercrime and Human Trafficking of KhNUIA and Cybercrime Combating and Cyberspace Monitoring Training Center founded there on the voluntary basis. The role of action-oriented training at the Faculty of Training Specialists in Combating Cybercrime and Human Trafficking is emphasized; the training is aimed at the development of knowledge and skills necessary for future law enforcement officers to fulfill their duty assignments. The article provides extensive coverage of the work of Cybercrime Combating and Cyberspace Monitoring Training Center, the forms of its interaction with regional divisions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and the center’s international activity. The conclusions are drawn and proposals are forwarded as to the improvement of methods and forms of interaction between higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and regional divisions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in order to raise effectiveness of cybercrime counteraction.
При анализе форм и методов взаимодействия высших учебных заведений системы МВД Украины с территориальными подразделениями МВД в по вопросам противодействия киберпреступности предоставлена общая характеристика Харьковского национального университета внутренних дел, факультета подготовки специалистов для подразделений борьбы с киберпреступностью и торговлей людьми ХНУВД и учебно-тренировочного центра борьбы с киберпреступностью и мониторинга киберпространства (на общественных началах). Детально описан международный аспект деятельности центра. Внесены предложения с целью улучшения и повышения эффективности рассматриваемого взаимодействия.

Опис

Markov, V.V. (2015), “Forms and methods of interaction between higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and regional divisions of the MIA in the field of cybercrime combating (by the example of the work of Cybercrime Combating and Cyberspace Monitoring Training Center of KhNUIA)” [“Formy ta metody vzaiemodii vyshchykh navchalnykh zakladiv systemy MVS Ukrainy z terytorialnymy pidrozdilamy MVS shchodo protydii kiberzlochynnosti (na prykladi robotynavchalno-trenuvalnoho tsentru borotby z kiberzlochynnistiu ta monitorynhu kiberprostoru KhNUVS)”], Pravo i Bezpeka, No. 1, pp. 6–14.
Марков, В. В. Форми та методи взаємодії вищих навчальних закладів системи МВС України з територіальними підрозділами МВС щодо протидії кіберзлочинності (на прикладі роботи Навчально-тренувального центру боротьби з кіберзлочинністю та моніторингу кіберпростору ХНУВС) // Право і безпека. - 2015. - № 1 (56). - С. 6-14.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, вищий навчальний заклад, higher education institutions, высшее учебное заведение, Міністерство внутрішніх справ України, територіальні підрозділи, взаємодія, боротьба з кіберзлочинністю, моніторинг кіберпростору, навчально-тренувальний центр, Харківський національний університет внутрішніх справ, ВНЗ МВС України, Ministry of Internal Affairs, regional divisions, methods of interaction, cybercrime combating, cyberspace monitoring, Kharkiv National University of Internal Affairs, Министерство внутренних дел Украины, территориальные подразделения, взаимодействие, борьба с киберпреступностью, мониторинг киберпространства, учебно-тренировочный центр, Харьковский национальный университет внутренних дел, ВУЗ МВД Украины

Бібліографічний опис