Особливості правового статусу неповнолітньої особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, за кримінальним процесуальним законодавством України та Республіки Польща: порівняльний аналіз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 259-261

Анотація

Розглянуто питання правового положення неповнолітнього підозрюваного. Вивчено зарубіжний досвід, зокрема Республіки Польща. Визначено поняття неповнолітньої особи. Відзначено, що встановлення мінімального віку кримінальної відповідальності на рівні 14–16 років в Україні та 15–17 років у Польщі пов’язано з тим, що саме у цьому віці відбувається становлення підлітка як особистості, перехід від дитячого стану до дорослого. У цьому віці неповнолітні особи вже можуть розуміти й оцінювати свої вчинки, разом з тим вони не завжди критично ставляться до своїх дій, схильні до наслідування, можуть вчинити правопорушення із вихваляння перед іншими, нерідко неспроможні протистояти негативному впливові їх оточення. Враховуючи все це, кримінальне процесуальне законодавство України та Республіки Польща встановлює певні особливості проведення досудових та судових процедур із неповнолітніми особами.
The issue of the legal status of the juvenile suspect was considered. The foreign experience, in particular of the Republic of Poland, was studied. The concept of a minor is defined. It was noted that the establishment of the minimum age of criminal responsibility at the level of 14–16 years in Ukraine and 15–17 years in Poland is due to the fact that it is at this age that the adolescent develops as a person, the transition from childhood to adulthood. At this age, minors can already understand and evaluate their actions, at the same time, they are not always critical of their actions, they are prone to imitation, they can commit offenses for bragging in front of others, often unable to resist the negative influence of their environment. Taking into account all this, the criminal procedural legislation of Ukraine and the Republic of Poland establishes certain features of conducting pre-trial and court procedures with minors.
Рассмотрены вопросы правового положения несовершеннолетнего подозреваемого. Изучен зарубежный опыт, в частности, Республики Польша. Определено понятие несовершеннолетнего лица. Отмечено, что установление минимального возраста уголовной ответственности на уровне 14–16 лет в Украине и 15–17 лет в Польше связано с тем, что именно в этом возрасте происходит становление ребенка как личности, переход от детского состояния к взрослому. В этом возрасте несовершеннолетние уже могут понимать и оценивать свои поступки, вместе с тем они не всегда критически относятся к своим действиям, склонны к подражанию, могут совершить правонарушения по восхвалению перед другими, нередко не могут противостоять негативному влиянию их окружения. Учитывая это, уголовное процессуальное законодательство Украины и Республики Польша устанавливает определенные особенности проведения досудебных и судебных процедур с несовершеннолетними лицами.

Опис

Даниленко, А. В. Особливості правового статусу неповнолітньої особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, за кримінальним процесуальним законодавством України та Республіки Польща: порівняльний аналіз / Анастасія Володимирівна Даниленко // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 259-261.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, зарубіжний досвід, foreign experience, зарубежный опыт, Республіка Польща, Republic of Poland, Республика Польша, неповнолітні, minors, несовершеннолетние, кримінальна відповідальність, criminal liability, уголовная ответственность, правовий статус, legal status, правовой статус, неповнолітня особа, кримінальне процесуальне законодавство, criminal procedural legislation, уголовное процессуальное законодательство

Бібліографічний опис