Зміст та підстави адміністративної відповідальності за порушення законодавства в галузі будівництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2009. – № 3. – С. 564–568

Анотація

Розглядаються питання щодо змісту та підстав відповідальності за порушення в галузі будівництва. Зазначено, що підстави застосування адміністративних стягнень обумовлюють підстави адміністративної відповідальності.
Questions according to content and foundations of administrative responsibility for offence in the sphere of building are considered. It is assert that reasons of applications of administrative penalty make conditional upon causes of administrative responsibility.
Рассматриваются вопросы о содержании и основаниях административной ответственности за нарушение в области строительства. Отмечено, что основания применения административных взысканий обусловливают основания административной ответственности.

Опис

Семенко , Б. М. Зміст та підстави адміністративної відповідальності за порушення законодавства в галузі будівництва [Електронний ресурс] / Б. М. Семенко // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 564–568 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ FP/2009-3/09cbmvgb.pdf.
Семенко Б. М. "Зміст та підстави адміністративної відповідальності за порушення законодавства в галузі будівництва." Форум права 3 (2009): 564-568.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративна відповідальність, порушення законодавства в галузі будівництва, административная ответственность, нарушение законодательства в области строительства, administrative liability, infringement of the legislation in the field of building

Бібліографічний опис