Криміналістика: криміналістична техніка : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2023. – 388 с.

Анотація

У навчальному посібнику викладено загальні теоретичні положення криміналістичної техніки та сучасний зміст її окремих галузей: судової фотографії та відеозапису, ДНК-аналізу, криміналі-стичного дослідження цифрових слідів, дактилоскопії, трасології, криміналістичного дослідження зброї, судової вибухотехніки, кри-міналістичного документознавства, габітології, криміналістичного матеріалознавства, криміналістичної реєстрації, поліграфології. Навчальний посібник розрахований на курсантів і слухачів закладів вищої освіти системи МВС України, а також може бути корисним для студентів інших юридичних закладів освіти, аспіран-тів, докторантів, працівників правоохоронних органів, адвокатів, суддів та всіх, хто цікавиться криміналістикою.
The textbook outlines the general theoretical principles of forensic technology and the modern content of its individual branches: forensic photography and video recording, DNA analysis, forensic research of digital traces, dactyloscopy, traceology, forensic research of weapons, forensic explosives, forensic documentology, habitology, forensic material science, forensic registration, polygraphology. The training manual is intended for cadets and students of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, and may also be useful for students of other legal educational institutions, graduate students, doctoral students, law enforcement officers, lawyers, judges, and anyone interested in criminology.
В учебном пособии изложены общие теоретические положения криминалистической техники и современное содержание ее отдельных отраслей: судебной фотографии и видеозаписи, ДНК-анализа, криминалистического исследования цифровых следов, дактилоскопии, трасологии, криминалистического исследования оружия, судебной взрывотехники, криминалистического документоведения, криминалистического материаловедения, криминалистической регистрации, полиграфологии. Учебное пособие рассчитано на курсантов и слушателей учреждений высшего образования системы МВД Украины, а также может быть полезным для студентов других юридических учебных заведений, аспирантов, докторантов, работников правоохранительных органов, адвокатов, судей и всех, кто интересуется криминалистикой.

Опис

Криміналістика: криміналістична техніка : навч. посіб. / [Р. Л. Степанюк, В. О. Гусєва, В. В. Кікінчук та ін.]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2023. – 388 с. – ISBN 978-966-610-266-2.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Україна. Ukraine. Украина, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, криміналістична техніка, криминалистическая техника, forensic technique, спеціальні знання у кримінальному провадженні, кримінальне провадження, використання спеціальних знань, криміналістична фотографія, forensic photography, криминалистическая фотография, использование специальных знаний, use of special knowledge, non-special knowledge, криміналістичний відеозапис, forensic video recording, криминалистическая видеозапись, криміналістичний ДНК-аналіз, криминалистический ДНК-анализ, forensic DNA analysis, криміналістичне дослідження цифрових (електронних) слідів, forensic investigation of digital (electronic) traces, криминалистическое исследование цифровых (электронных) следов, цифрові сліди, digital evidence, цифровые следы, дактилоскопія, дактилоскопия, dactyloscopy, трасологія, trasology, трасология, судова балістика, судебная баллистика, forensic ballistics, холодна зброя, cold weapon, холодное оружие, криміналістична вибухотехніка, криминалистическая взрывотехника, forensic explosives, криміналістичне дослідження документів, forensic examination of documents, криминалистическое исследование документов, криміналістичне дослідження почерку та писемної мови, криминалистическое исследование почерка и письменного языка, почерк, габітологія, габитология, habitology, криміналістичне дослідження зовнішності людини, forensic investigation of a person's appearance, криминалистическое исследование внешности человека, криміналістичні інформаційні системи, криминалистические информационные системы, forensic information systems, поліграф, polygraph, полиграф

Бібліографічний опис