Кримінально-правовий аспект вивчення особи підозрюваного у кримінальному провадженні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Прикарпатський юридичний вісник. - 2018. - Вип. 2 (23), т. 5, ч. 2. - С. 66-70
Abstract
Зазначено, що кримінально-правовий напрямок вивчення особи підозрюваного покликаний забезпечити правильну кваліфікацію діяння, вчиненого підозрюваним й створити необхідні передумови для індивідуалізації кримінальної відповідальності. Наголошено, що встановлення кримінально-правових ознак суб’єкта кримінального правопорушення впливає на прийняття правильних рішень щодо повідомлення про підозру та можливості притягнення такої особи до кримінальної відповідальності, або ж застосування інших заходів кримінального-правового впливу чи звільнення від кримінальної відповідальності. І в кінцевому випадку, встановлення таких ознак як на стадії досудового розслідування, так і на стадії судового розгляду забезпечує можливість визначення належної та достатньої міри покарання, тим самим його індивідуалізації, а також постановлення справедливого вироку суду.
It is noted that the criminal law direction of studying the identity of the suspect is designed to ensure the correct qualification of the act committed by the suspect and to create the necessary prerequisites for the individualization of criminal responsibility. It is emphasized that the establishment of criminal-legal features of the subject of a criminal offense affects the making of correct decisions regarding the notification of suspicion and the possibility of bringing such a person to criminal liability, or the application of other measures of criminal-legal influence or exemption from criminal liability. And in the final case, the establishment of such signs both at the stage of pre-trial investigation and at the stage of trial ensures the possibility of determining the appropriate and sufficient measure of punishment, thereby individualizing it, as well as passing a fair court sentence.
Отмечено, что уголовно-правовое направление исследования личности подозреваемого призвано обеспечить правильную квалификацию деяния, совершенного подозреваемым и сделать нужные предпосылки для индивидуализации уголовной ответственности. Выяснено, что установление уголовно-правовых признаков субъекта уголовного правонарушения влияет на принятие правильных решений относительно уведомления о подозрении и возможности привлечения такого лица к уголовной ответственности, или применения других мер уголовно-правового воздействия или освобождения от уголовной ответственности.
Description
Бурбело, Б. А. Кримінально-правовий аспект вивчення особи підозрюваного у кримінальному провадженні / Б. А. Бурбело // Прикарпатський юридичний вісник. - 2018. - Вип. 2 (23), т. 5, ч. 2. - С. 66-70.
Keywords
Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінологія. Criminology. Криминология, кримінальне провадження, criminal proceedings, уголовное производство, особа підозрюваного, identity of the suspect, личность подозреваемого, кримінально-правовий аспект, criminal law aspect, уголовно-правовой аспект, кримінальна відповідальність, criminal liability, уголовная ответственность
Citation