Кримінальне провадження на підставі угод в Україні : автореферат дисертації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків

Анотація

Дисертація присвячена системному дослідженню здійснення кримінального провадження на підставі угод у кримінальному процесі України. Визначено кримінальне процесуальне значення та основні ознаки особливих порядків кримінального провадження в Україні. Проаналізовано інститут угод як прояв диференціації кримінальної процесуальної форми. Узагальнено зарубіжний досвід здійснення кримінального провадження на підставі угод та визначено можливості його використання у вітчизняному кримінальному процесі. Розкрито сутність угоди про примирення між потерпілим і підозрюваним чи обвинуваченим. Охарактеризовано підстави, умови та особливості укладення угоди про примирення у кримінальному процесі України. Розроблено пропозиції з удосконалення порядку укладання угоди між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості у вітчизняному кримінальному провадженні. Окреслено основні недоліки застосування угоди між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості у правозастосовній практиці. Сформульовано авторські пропозиції щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження на підставі угод в Україні.
The thesis is devoted to research of the implementation of criminal proceedings on the basis of agreements within criminal process of Ukraine. Criminal procedural meaning of special procedures of criminal proceedings in Ukraine is determined. The institution of agreements as a manifestation of differentiation of criminal procedural form is analyzed. Foreign experience of realizing criminal proceedings on the basis of agreements is generalized; the possibilities of its use in the domestic criminal process are defined. The essence of the conciliation agreement between the victim and suspect or accused is revealed. Grounds, conditions and features of concluding the conciliation agreement in criminal procedure of Ukraine are characterized. Some propositions on improving the procedure of concluding the conciliation agreement between a prosecutor and the suspect or accused on guilt recognition within national criminal proceedings are elaborated. Basic shortcomings of using an agreement between a prosecutor and suspect or accused on guilt recognition in law enforcement practice are outlined. Author’s propositions for improving the institution of implementation of criminal proceedings on the basis of agreements in Ukraine are formulated.
Диссертация посвящена системному исследованию осуществления уголовного производства на основании соглашений в уголовном процессе Украины. В работе определено уголовное процессуальное значение особых порядков украинского уголовного производства, классифицированы признаки, присущие таким порядкам, на субъектные – определяющие порядок осуществления производства по специальному субъекту, и нормативные – определяющие специфику правового регулирования отдельных общественных отношений. Проанализирован институт соглашений как проявление дифференциации уголовной процессуальной формы. Сделан вывод, что уголовное производство на основании соглашений является проявлением дифференциации уголовной процессуальной формы, основанной на материально-правовых и уголовных процессуальных условиях.

Опис

Ключові слова

Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, 12.00.09, Україна, кримінальне провадження, угода про примирення, угода про визнання винуватості, досудове розслідування, судове провадження, прокурор, потерпілий, підозрюваний, обвинувачений, захисник, criminal proceedings, conciliation agreement, plea agreement, pre-trial investigation, court proceedings, prosecutor, victim, suspect, accused, defense counsel, уголовное производство, соглашение о примирении, соглашение о признании вины, досудебное расследование, судебное производство, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, защитник

Бібліографічний опис

Новак, Р. В. Кримінальне провадження на підставі угод в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Новак Роман Васильович; МОН України, Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 18 с.