Police law within the system of administrative law: the need of reconciling the relationship

Abstract
Питання контролю та участі поліції є дуже актуальними, коли розкриваються аспекти адміністративного права. Проблема полягає в тому, що немає жодного способу або випадків, коли законний захист прав і свобод особи може бути гарантований без присутності поліції, яка гарантує, що права захищені через дотримання верховенства права. Єдиний спосіб забезпечити цей захист – це дія чи застосування адміністративного права. Розглядаючи концепцію поліцейського права, наголошується на обов’язках, які мають ці правоохоронні органи, вирішуючи питання, пов’язані з державною безпекою, захистом окремої людини, що проживає в даному суспільстві, і, певною мірою, всієї громадськості. Немає сумніву, що це роль поліції у підтримці миру та безпеки в певному суспільстві, але питання, яке ми маємо поставити, полягає в тому, чи виконуються ними функції в межах дотримання основних прав людини, дотримуючись належної правової процедури, яка є фундаментальною та імперативною основою або сутність адмін закон. Одне – забезпечити безпеку, а інше – переконатися, що при забезпеченні цієї безпеки будуть дотримані основні свободи та права людини з боку нібито викликаних правоохоронців. Таким чином, у цьому світлі можна сказати без будь-яких сумнівів, що за жодних обставин поліцейське право не повинно функціонувати без втручання адміністративного права, обидва найбільше доповнюють одне одного, а діяльність поліції повинна здійснюватися з суворою повагою та дотриманням адміністративного права. Захист особистих прав і свобод є обов’язковою метою адміністративного права, в якій поліцейський закон повинен дотримуватися та поважати.
Issues of police control and involvement are of great essence when aspects of administrative law are revealed. The issue here is that there is no way or instances where the legitimate protection of individual rights and freedom can be guaranteed without the presence of the police in ensuring that rights are protected through the respect of the rule of law. The only way this protection can be maintained is only through the operation or application of administrative law. When dealing with the concept of police law, emphasis is laid on the responsibilities this law enforcement agencies have when dealing with matters related to state security, protection of individual living in a given society, and to a certain extent, the entire public. There is no doubt that it is the role of the police to maintain peace and security within a given society, but the question we should be posing is whether their functions performed are done within the confines of respecting fundamental human rights, following the due process of the law being the fundamental and imperative basis or essence of administrative law. One thing is to ensure security, and the other one is to ensure that when enforcing this security, fundamental freedoms and rights of individuals will be respected by the supposed called law enforcement officers. It is therefore in this light that one can say, without any questioning, that under no circumstances should police law function without the intervention of administrative law, both most compliment each other, and activities of the police must be done in strict respect and compliance with that of administrative law. The protection of individual rights and liberties is the prerequisite objective of administrative law, in which the police law must observe and respect.
Вопросы полицейского контроля и вмешательства имеют большое значение при раскрытии аспектов административного права. Проблема здесь в том, что не существует способа или случаев, когда законная защита прав и свобод личности может быть гарантирована без присутствия полиции, обеспечивающей защиту прав посредством соблюдения верховенства права. Единственный способ сохранить эту защиту - только посредством действия или применения административного права. При рассмотрении понятия полицейского права акцент делается на обязанностях этих правоохранительных органов при решении вопросов, связанных с государственной безопасностью, защитой личности, проживающей в данном обществе, а в определенной степени и всего общества. Нет сомнений, что это роль полиции в поддержании мира и безопасности в данном обществе, но вопрос, который мы должны задать, заключается в том, выполняются ли их функции в рамках соблюдения основных прав человека, следуя надлежащей правовой процедуре, являющейся фундаментальной и императивной основой. или сущность административного закон. Одно дело — обеспечить безопасность, а другое — обеспечить, чтобы при обеспечении этой безопасности основные свободы и права личности соблюдались якобы призванными сотрудниками правоохранительных органов. Таким образом, в этом свете можно без всякого сомнения сказать, что ни при каких обстоятельствах полицейское право не должно функционировать без вмешательства административного права, оба наиболее дополняют друг друга, и деятельность полиции должна осуществляться в строгом соблюдении и соответствии с то административного права. Защита прав и свобод личности является предпосылкой административного права, в котором полицейский закон должен соблюдаться и уважаться.
Description
Police law within the system of administrative law: the need of reconciling the relationship / Olha Ihorivna Bezpalova, Tatiana Anatoliivna Kobzieva, Volodymyr Valeriiovych Korniienko, Ivan Vasylovych Kritsak // DIXI. – 2021. – Vol. 23, № 2 (julio-diciembre). – P. 1-15. – DOI: https://doi.org/10.16925/2357-5891.2021.02.0.
Olha Ihorivna Bezpalova, Tatiana Anatoliivna Kobzieva, Volodymyr Valeriiovych Korniienko & Ivan Vasylovych Kritsak. Police law within the system of administrative law: The need of reconciling the relationship. DIXI, vol. 23, n°. 2, julio-diciembre 2021, 1-15. DOI: https://doi.org/10.16925/2357-5891.2021.02.07.
Keywords
Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, publikatsii u WoS, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліцейське право, police law, полицейское право, правовідносини, legal relations, правоотношения
Citation