Психолого-правові дискурси транзитивного суспільства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 149-151

Анотація

Представлено транзит як перехідний стан суспільства, яке здійснює перехід над бік демократії західного зразка, на бік множинності шляхів розвитку з урахуванням цінностей, вироблених західної культурою, де фіксується все те позитивне, що є в різних суспільствах: права людини, включаючи економічні, поєднання свободи зі справедливістю та благом, високий рівень добробуту, прийнятний соціальний порядок тощо. Розглянуто вплив соціальної транзиції на зміни у правовій реальності.
The transit is presented as a transitional state of a society that makes a transition from the side of Western-style democracy to the side of a plurality of development paths taking into account the values produced by Western culture, where all the positive things that exist in different societies are recorded: human rights, including economic rights, a combination of freedom with justice and goodness, a high level of well-being, an acceptable social order, etc. The impact of social transition on changes in legal reality is considered.
Представлен транзит как переходное состояние общества, осуществляющего переход на сторону демократии западного образца, на сторону множественности путей развития с учетом ценностей, производимых западной культурой, где фиксируется все то положительное, что имеется в разных обществах: права человека, включая экономические, сочетание свободы с справедливостью и благом, высокий уровень благосостояния, приемлемый социальный порядок и т.д. Рассмотрено влияние социальной транзиции на изменения правовой реальности.

Опис

Ключові слова

транзитивне суспільство, транзитивні процеси, право, правова культура, загальнолюдські цінності, transitive society, transitive processes, law, legal culture, universal values, транзитивное общество, транзитивные процессы, правовая культура, общечеловеческие ценности

Бібліографічний опис

Козловець, І. М. Психолого-правові дискурси транзитивного суспільства / Ігор Миколайович Козловець // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 149-151.