Оцінювання ефективності здійснення контролю за якістю вищої освіти в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право.ua. - 2020. - № 2. - С. 232-236

Анотація

Обґрунтовано важливість здійснення якісного та всебічного оцінювання ефективності здійснення контролю за якістю вищої освіти в Україні. Наголошено, що для визначення ефективності будьякої діяльності, в тому числі контролю за якістю вищої освіти, потрібні конкретні критерії, за якими і буде вимірюватися дана ефективність. Зауважено, що вказані критерії повинні носити якісний характер.
The importance of qualitative and comprehensive evaluation of the effectiveness of quality control of higher education in Ukraine is substantiated. It was emphasized that in order to determine the effectiveness of any activity, including quality control of higher education, specific criteria are needed by which this effectiveness will be measured. It is noted that the specified criteria must be of a qualitative nature.
Обоснована важность осуществления качественной и всесторонней оценки эффективности контроля качества высшего образования в Украине. Отмечено, что для определения эффективности любой деятельности, в том числе контроля качества высшего образования, нужны конкретные критерии, по которым и будет измеряться данная эффективность. Замечено, что эти критерии должны носить качественный характер.

Опис

Невядовський, В. О. Оцінювання ефективності здійснення контролю за якістю вищої освіти в Україні / Невядовський Владислав Олегович // Право.ua. - 2020. - № 2. - С. 232-236. - DOI :10.32782/LAW.2020.1.34.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, контроль, control, якість вищої освіти, quality is higher education, качество высшего образования, оцінювання, assessment, оценивание, ефективність, efficiency, эффективность, критерії, criteria, критерии

Бібліографічний опис