Experience of foreign countries on exercising departmental control over the activities of judges and the possibility of its application in Ukraine

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

DOI

10.34069/ai/2020.29.05.27

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9, Issue 29. – P. 243-249

Анотація

Метою статті є вивчення позитивного досвіду зарубіжних країн щодо здійснення відомчого контролю за діяльністю суддів та визначення можливих шляхів його використання в Україні. Під час написання статті використано загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, а саме: системний, порівняльно-правовий, функціональний та документального аналізу. На основі аналізу наукових джерел вивчено досвід Великобританії, Франції, Польщі, Азії щодо здійснення відомчого контролю за діяльністю суддів. Визначено, що на сьогоднішній день в Європі склалися досить різні підходи щодо здійснення відомчого контролю за діяльністю суддів, що обумовлюється специфікою правових систем країн взагалі та систем судоустрою зокрема. Разом із тим, незважаючи на наявність певних відмінностей, це не виключає можливості застосування в нашій країні відповідного позитивного зарубіжного досвіду. За результатами проведеного дослідження з урахуванням зарубіжного досвіду щодо здійснення відомчого контролю за діяльністю суддів запропоновано наступне: а) оптимізувати систему суб’єктів, які уповноважені здійснювати контрольну діяльність в окресленій сфері; б) створити законодавчу базу для здійснення відомчого контролю за діяльністю суддів, зокрема шляхом розробки та прийняття єдиного нормативно-правового акта у цій сфері; в) посилити нагляд за діяльністю судів, зберігаючи при цьому межі самостійності та незалежності суддів; в) розширити фінансове та матеріально-технічне забезпечення суб’єктів відомчого контролю; г) створити організаційні та правові умови, за яких судді жодним чином не зможуть впливати на перебіг здійснення відомчого контролю; д) розробити чітку та зрозумілу систему оцінки діяльності суддів.
The objective of the article is to study the positive experience of foreign countries in exercising departmental control over the activities of judges and to identify possible ways of its application in Ukraine. While writing the article the author has used general scientific and special methods of scientific cognition, namely: systematic, comparative and legal, functional and documentary analysis. Based on the analysis of scientific sources the author has studied the experience of the UK, France, Poland, Asian in exercising departmental control over the activities of judges. It has been determined that quite different approaches have been currently developed in Europe regarding the exercise of departmental control over the activities of judges, which is conditioned by the specifics of the legal systems of countries in general and the judicial system in particular. At the same time, despite the presence of certain differences, this does not exclude the possibility of applying the relevant positive foreign experience in our country. Based on the results of the conducted research, the following has been suggested, taking into account international experience in exercising departmental control over the activities of judges: a) to optimize the system of entities, which are authorized to exercise control over the activity in the specified sphere; b) to create a legislative base for exercising departmental control over the activities of judges, in particular by developing and adopting a single legal act in this area; c) to strengthen the supervision over the courts while maintaining the limits of the independence of judges; d) to expand the financial and logistical support of the entities of departmental control; e) to create organizational and legal conditions, where judges will in no way be able to influence the departmental control; f) to develop a clear and understandable system for evaluating the performance of judges.
Целью статьи является изучение положительного опыта зарубежных стран по осуществлению ведомственного контроля над деятельностью судей и определению возможных путей его использования в Украине.

Опис

Ключові слова

Україна, departmental control, international experience, judicial authorities, judge, legislation, subject of control, відомчий контроль, зарубіжний досвід, судові органи, суддя, законодавство, суб’єкт контролю, Ukraine, publikatsii u WoS, ведомственный контроль, судебные органы

Бібліографічний опис

Experience of foreign countries on exercising departmental control over the activities of judges and the possibility of its application in Ukraine / Mykola Ivanovich Inshyn, Oksana Vasilievna Pchelina, Tatiana Mikhailovna Yamnenko, Hаlyna Viktorivna Tatarenko // Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9, Issue 29. – P. 243-249. – DOI: http://dx.doi.org/10.34069/AI/2020.29.05.27.
Inshyn, M., Pchelina, O., Yamnenko, T., & Tatarenko, H. (2020). Experience of Foreign Countries on Exercising Departmental Control over the Activities of Judges and the Possibility of Its Application in Ukraine. Amazonia Investiga, 9(29), 243-249. https://doi.org/10.34069/AI/2020.29.05.27