Формування передумов виникнення науки криміналістики в Україні у IX–XVIII століттях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.1.3

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2024. - Вип. 82, ч. 1. - С. 27-33

Анотація

Досліджено особливості виникнення передумов криміналістичних досліджень, які з часом, у XIX столітті, оформились у науку криміналістику. Визначено основні етапи розвитку криміналістики в Україні, починаючи від утворення Давньоруської держави. Розглянуто перші кроки зародження і застосування криміналістичних методів під час розслідування правопорушень, що були закріплені у пам’ятках права. Доведено, що становлення окремих елементів криміналістичних досліджень на українських землях часів Середньовіччя і перших століть Нової історії спиралося на світовий досвід у цій царині, а також на уявлення про справедливість, потребу в відновленні законності і правопорядку. Наголошено, що формування уявлень про методи криміналістичних досліджень, що з’являлися в Україні, пов’язані з генезою системи українського права і перетворились, з часом, на один з його інститутів. На відміну від застосування покарання, яке мало класовий характер, організація криміналістичних досліджень, встановлювало істину і тому не залежало від класової належності учасників правовідносин. Обґрунтовано думку про те, що як у стародавні часи, так і на початку Середньовіччя, криміналістичні методи тісно перепліталися з елементами слідчого процесу, в межах якого вони, власне, застосовувалися. Встановлено, що калічницькі форми покарання, які застосовувалися за рішенням суду, також мали на меті «підкреслити» особу злочинця, виокремити його для полегшення розшуку у випадку повторних правопорушень. Правова регламентація криміналістичних методів дослідження стала запорукою їхнього опрацювання, розповсюдження і перетворення, з часом, у самостійну науку.
The article examines the peculiarities of the emergence and formation of methods of forensic investigation, which over time, in the 19th century, took shape in the science of forensics. To solve the problems, the authors used several methods, both general scientific and special. Among them: formallegal, comparative-legal, historical-legal, dialectical, historical, systemic, hermeneutic, etc. The authors identified the main, in their opinion, stages of the development of criminology in Ukraine, starting with the formation of the Old Russian state. The first steps of the creation and implementation of forensic methods during the investigation of crimes, which were enshrined in the most famous monuments of law – «Laws of King Hammurabi», «Laws of the XII Tables», Byzantine legal collections, «Ruska Pravda», «Lithuanian Statutes», «The rights by which the Little Russian people are judged.» The article proves that the formation of individual manifestations of forensic research in Ukrainian lands during the Middle Ages and the first centuries of modern history was based on world experience in this area, as well as on the idea of justice, the need to restore law and order. It is emphasized that the formation of ideas about the methods of forensic research that appeared in Ukraine is connected with the genesis of the Ukrainian legal system and turned, over time, into one of its institutions. The authors suggest that, in contrast to the application of punishment, which had a class character, the organization of forensic investigations established the truth and therefore did not depend on the class affiliation of the participants in legal relations. The opinion that both in ancient times and at the beginning of the Middle Ages, forensic methods were closely intertwined with the elements of the investigative process, within which they were actually applied, is substantiated. It was established that the crippling forms of punishment, which were applied by court decision, were also intended to «emphasize» the identity of the criminal, to single him out in order to facilitate the search in case of repeated offenses. The authors concluded that the legal regulation of forensic research methods became a guarantee of their development, distribution and transformation, over time, into an independent science.
Исследованы особенности возникновения предпосылок криминалистических исследований, которые со временем в XIX веке оформились в науку криминалистику. Определены основные этапы развития криминалистики в Украине, начиная с образования Древнерусского государства. Рассмотрены первые шаги зарождения и применения криминалистических методов при расследовании правонарушений, закрепленных в памятках права. Доказано, что становление отдельных элементов криминалистических исследований на украинских землях времен Средневековья и первых веков Новой истории опиралось на мировой опыт в этой области, а также представление о справедливости, потребности в восстановлении законности и правопорядка. Отмечено, что формирование представлений о методах криминалистических исследований, которые появлялись в Украине, связаны с генезой системы украинского права и превратились со временем в один из его институтов. В отличие от применения наказания, носившего классовый характер, организация криминалистических исследований, устанавливала истину и потому не зависела от классовой принадлежности участников правоотношений. Обосновано мнение о том, что как в древние времена, так и в начале Средневековья, криминалистические методы тесно переплетались с элементами следственного процесса, в рамках которого они, собственно, применялись. Установлено, что калечнические формы наказания, применявшиеся по решению суда, также имели целью подчеркнуть личность преступника, выделить его для облегчения розыска в случае повторных правонарушений. Правовая регламентация криминалистических методов исследования стала залогом их разработки, распространения и превращения, со временем, в самостоятельную науку.

Опис

Ключові слова

історико-правовий аналіз, криміналістика, джерело права, таврування, обшук, доказ, слід, слідчі дії, historical and legal analysis, forensics, branding, search, evidence, trace, investigative actions, source of law, историко-правовой анализ, криминалистика, источник права, клеймение, обыск, доказательство, след, следственные действия

Бібліографічний опис

Головко, Б. Г. Формування передумов виникнення науки криміналістики в Україні у IX–XVIII століттях / Головко Б. Г., Головко Б. Б. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2024. - Вип. 82, ч. 1. - С. 27-33. - DOI: https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.1.3.