Кінологічне забезпечення сектору безпеки і оборони України під час організації планування, реагування на загрози

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особливості організації кінологічної діяльності правоохоронних органів в Україні : тези доп. учасників наук.-практ. семінару (м. Харків, 29 жовт. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 7-9.

Анотація

Звернуто увагу на те, що оборонно-промисловий комплекс, який передбачає виробниче, науково-технічне та економічне забезпечення оборонної сфери, жодним чином не передбачає вироблення заходів щодо підвищення рівня кінологічного забезпечення відповідних органів державної влади, що є суб’єктами сектору безпеки та оборони. У зв’язку з цим важливого значення набуває вироблення на рівні державної політики комплексу заходів, орієнтованих на включення напряму кінологічного забезпечення у комплекс діяльності у сфері оборонно-промислової діяльності нашої держави. Обращено внимание на то, что оборонно-промышленный комплекс, предусматривающий производственное, научно-техническое и экономическое обеспечение оборонной сферы, никак не предусматривает выработку мер по повышению уровня кинологического обеспечения соответствующих органов государственной власти, что является субъектами сектора безопасности и обороны. В этой связи важное значение приобретает выработка на уровне государственной политики комплекса мероприятий, ориентированных на включение направления кинологического обеспечения в комплекс деятельности в сфере оборонно-промышленной деятельности нашего государства. Attention is drawn to the fact that the military-industrial complex, which provides for the production, scientific, technical and economic support of the defense sphere, does not provide for the development of measures to increase the level of canine support of the relevant government authorities, which are subjects of the security and defense sector. In this regard, the development at the level of state policy of a set of measures aimed at including the direction of cynological support in the complex of activities in the field of military-industrial activities of our state is of great importance.

Опис

Безпалова, О. І. Кінологічне забезпечення сектору безпеки і оборони України під час організації планування, реагування на загрози / О. І. Безпалова // Особливості організації кінологічної діяльності правоохоронних органів в Україні : тези доп. учасників наук.-практ. семінару (м. Харків, 29 жовт. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 7-9.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, оборона та безпека України, оборона и безопасность Украины, defense and security of Ukraine, підтримання оборонного потенціалу держави, поддержание оборонного потенциала государства, maintaining the defense potential of the state, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement, забезпечення безпеки, обеспечение безопасности, security, підтримання порядку, поддержание порядка, maintaining order, кризові ситуації, кризисные ситуации, crisis situations, цілісність державного кордону, целостность государственной границы, integrity of the state border, застосування службових собак, применение служебных собак, службові собаки, служебные собаки, service dogs, кінологічне забезпечення, кинологическое обеспечение, cynological support

Бібліографічний опис