Системність – основна якість системи трудового права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Юридичний вісник. – 2015. - №4. – С. 124-129

Анотація

У статті на основі наукових поглядів учених досліджено теоретичні підходи до тлумачення поняття «системність». Надано авторське бачення тлумачення вказаного поняття. Доведено, що системність є тією властивістю, яка в загальному вигляді характеризує зовнішню та внутрішню організацію, спосіб існування нормативного матеріалу, з якого формується трудова галузь права. Наголошено, що основними аспектами системності трудового права є цілісність, єдність і автономність.
The article, based on scientific views of scientists, the theoretical approaches to the interpretation of the concept of “systematic”. Courtesy of the author’s vision on the interpretation of said concept. Proved that consistency is the property that is in general characterized by external and internal organization, mode of existence of normative material which formed industry labor law. Emphasized that the main aspects of the systems of labor law is integrity, unity and autonomy.
В статье на основе научных взглядов ученых исследованы теоретические подходы к толкованию понятия «системности». Предоставлено авторское видение толкование указанного понятия. Доказано, что системность является тем свойством, которое в общем виде характеризует внешнюю и внутреннюю организацию, способ существования нормативного материала, из которого формируется трудовая отрасль права. Отмечено, что основными аспектами системности трудового права являются целостность, единство и автономность.

Опис

Могілевський, Л. В. Системність – основна якість системи трудового права / Л. В. Могілевський // Юридичний вісник. – 2015. - №4. – С. 124-129.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, системність, системність трудового права, системний підхід, системность, системный подход, системность трудового права, Держава і право. State and Law. Государство и право, system approach, system of labor law, поняття, понятие, concept, система трудового права

Бібліографічний опис