Жінка у Стародавньому Єгипті: визначення правового статусу та особливості шлюбно-сімейних відносин

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Право і безпека. – 2023. – № 2 (89). – С. 87-97
Abstract
Досліджено основні фактори, які впливали на формування світогляду давньоєгипетської жінки. Показано вплив релігії на її розуміння сім’ї, свого місця та призначення в суспільстві. Визначено основні критерії соціальної диференціації жінок. Проаналізовано першоджерела, зокрема пам’ятки права, на підставі яких показано правовий статус жінки у Стародавньому Єгипті. Охарактеризовано особливості шлюбно-сімейних відносин. В основу дослідження покладено принцип історизму. Історико-порівняльний та історико-генетичний методи застосовано при вивченні особливостей шлюбно-сімейних відносин, нормативно-порівняльний та герменевтичний – під час роботи над першоджерелами. Гендерний підхід зумовив комплексне вивчення релігійних, політичних, правових норм та соціальних інститутів – родина, сім’я, культура тощо. Зроблено узагальнення та висновки, де зазначено, що саме в релігії Стародавнього Єгипту з’явились об’єднанні культи божественного подружжя із сином-немовлям, які стали взірцем для єгиптян у створенні власної сім’ї. Вони першими серед давніх цивілізацій розглядали сім’ю як основу суспільства, що дає нам підстави стверджувати, що у Стародавньому Єгипті виникла сім’я у нашому сучасному розумінні. Соціальний статус жінок був різний. Найвищій мали дружини правителя та жриці, найнижчий – служниці та рабині. Вони не мали юридичних прав і вважались майном. Проте рабині мали право на особисті речі та заводити сім’ю. За жорстоке поводження з ними загрожувало покарання. За певних умов рабині могли стати вільними і отримати права єгиптянки. Зауважено, що вільні давньоєгипетські жінки мали майже рівні юридичні права з чоловіками, що вигідно вирізняє їх від жінок інших давніх цивілізацій. Зазначено, що вивчення статусу жінки та особливостей шлюбно-сімейних відносин у Стародавньому Єгипті дозволяє побачити історичні витоки проблем гендерної нерівності, усвідомити такі базові людські цінності, як любов, взаємоповага, відповідальність, толерантність, відданість тощо, які мають стати основою у вирішенні сучасних гендерних питань.
The main factors that influenced the formation of the worldview of the ancient Egyptian woman have been investigated. The influence of religion on her understanding of the family, her place and purpose in society has been shown. The main criteria of social differentiation of women have been identified. The primary sources, in particular legal monuments, on the basis of which the legal status of women in Ancient Egypt is shown, have been analysed. The features of marriage and family relations have been characterised. The research is based on the principle of historicism. Historical and comparative as well as historical and genetic methods were used to study the peculiarities of marriage and family relations, normative and comparative and hermeneutical methods were used when working with primary sources. The gender approach has led to a comprehensive study of religious, political, legal norms and social institutions, such as the family, family, culture, and more. Generalisations and conclusions have been made, stating that it was in the religion of Ancient Egypt that the united cults of the divine couple with a son-infant appeared, which became a model for the Egyptians in creating their own family. They were the first among the ancient civilisations to consider the family as the basis of society, which gives us grounds to assert that the family in our modern sense emerged in Ancient Egypt. The social status of women was different. The highest were the ruler’s wives and priestesses, and the lowest were maids and slaves. They had no legal rights and were considered property. However, slaves had the right to personal belongings and to have a family. They faced punishment for ill-treatment. Under certain conditions, slaves could become free and receive the rights of an Egyptian woman. It has been noted that free ancient Egyptian women had almost equal legal rights with men, which distinguishes them from women of other ancient civilisations. It has been emphasized that the study of the status of women and the peculiarities of marriage and family relations in Ancient Egypt allows us to see the historical origins of gender inequality, to understand such basic human values as love, mutual respect, responsibility, tolerance, devotion, etc. which should become the basis for addressing modern gender issues.
Исследованы основные факторы, влияющие на формирование мировоззрения древнеегипетской женщины. Показано влияние религии на понимание семьи, своего места и назначения в обществе. Определены основные критерии социальной дифференциации женщин. Проанализированы первоисточники, в частности памятники права, на основании которых показан правовой статус женщины в Древнем Египте.
Description
Keywords
Стародавній Єгипет, давньоєгипетська цивілізація, жінка, релігія, жрецтво, шлюб, сім’я, Древний Египет, древнеегипетская цивилизация, женщина, религия, жречество, брак, семья, Ancient Egypt, ancient Egyptian civilisation, woman, religion, priesthood, marriage, family
Citation
Логвиненко, І. А. Жінка у Стародавньому Єгипті: визначення правового статусу та особливості шлюбно-сімейних відносин / І. А. Логвиненко, Є. С. Логвиненко // Право і безпека. – 2023. – № 2 (89). – С. 87-97. – DOI:https://doi.org/10.32631/pb.2023.2.08.
Логвиненко, І. А. і Логвиненко, Є. С. (2023) «Жінка у Стародавньому Єгипті: визначення правового статусу та особливості шлюбно-сімейних відносин», Право і безпека, 89(2), с. 87-97. doi: 10.32631/pb.2023.2.08.