І. Ю. Андрієвський про організацію паспортної системи у країнах Європи XIX ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 12-14

Анотація

Надано видатним юристом І. Ю. Андрієвським екскурс з історії паспортної справи в різних європейських державах. На його думку, найбільш досконалою і демократичною паспортна система була в сучасній йому Англії. У Російський імперії паспортна справа перебувала на стадії постійної оптимізації, удосконалення і фактично не відповідала потребам розвитку держави і суспільства.
An excursion on the history of the passport case in various European states was provided by the outstanding lawyer I. Yu. Andrievskyi. In his opinion, the most perfect and democratic passport system was in his contemporary England. In the Russian Empire, the passport business was at the stage of constant optimization and improvement and actually did not meet the needs of the development of the state and society.
Предоставлен выдающимся юристом И. Ю. Андриевским экскурс по истории паспортного дела в разных европейских государствах. По его мнению, наиболее совершенной и демократической паспортной системой была в современной ему Англии. В Российской империи паспортное дело находилось на стадии неизменной оптимизации, совершенствования и практически не отвечало потребностям развития страны и общества.

Опис

Головко, Б. Г. І. Ю. Андрієвський про організацію паспортної системи у країнах Європи XIX ст. / Б. Г. Головко // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.) / МВС України, Сум. філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 12-14.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Історія. History. История, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, історичний аспект, historical aspect, исторический аспект, паспортна система, passport system, паспортная система, країни Європи, countries of Europe, страны Европы, Андрієвський І. Ю., Andrievsky I. Yu., Андриевский И. Ю.

Бібліографічний опис