Метрологія та вимірювання : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків, 2019. – 125 с.

Анотація

Навчальний посібник призначений для вивчення студентами (курсантами) дисципліни «Метрологія та вимірювання» за спеціальністю «Кібербезпека». Розглянуті основні засади метрології, вимірювальної техніки та методики обробки вимірів.
The manual is intended for students (cadets) to study the discipline "Metrology and Measurement" in the specialty "Cyber Security". The basic principles of metrology, measurement technology and measurement processing techniques are considered.
Учебное пособие предназначено для изучения студентами (курсантами) дисциплины «Метрология и измерения» по специальности «Кибербезопасность». Рассмотрены основные принципы метрологии, измерительной техники и методики обработки измерений.

Опис

Гнусов, Ю. В. Метрологія та вимірювання: навч. посіб. / Ю. В. Гнусов, В. В. Тулупов, В. М. Пересічанський; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2019. - 125 с.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, метрологія, вимірювання, фізична величина, похибки вимірювання, засоби вимірювання, електромеханічні вимірювальні прилади, електричні вимірювальні прилади, вимірювальні прилади, цифрові вимірювальні прилади, осцилографи, віртуальні прилади, метрология, измерения, физическая величина, погрешности измерения, средства измерения, электромеханические измерительные приборы, электрические измерительные приборы, измерительные приборы, цифровые измерительные приборы, осциллографы, виртуальные приборы, metrology, measuring, physical quantity, measurement errors, measuring instruments, oscilloscopes, appliances

Бібліографічний опис

Гнусов, Ю. В. Метрологія та вимірювання: навч. посіб. / Ю. В. Гнусов, В. В. Тулупов, В. М. Пересічанський; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2019