Використання інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» в оперативному пошуку осіб, які вчиняють крадіжки з квартир на деокупованих територіях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації, документування та розслідування колабораціонізму : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 лип. 2023 р.). – Одеса : Юридика, 2023. – С. 119-123

Анотація

Питання оперативно-розшукової протидії злочинам на деокупованих територіях України потребують поглибленого наукового опрацювання. На теперішній час, коли обсяги оперативної інформаціїи збільшуються і різко зростають потреби в ній, великого значення для працівників оперативних підрозділів правоохоронних органів набуває діяльність з якісного наповнення сучасних автоматизованих інформаційних систем і використання наявної оперативно-розшукової інформації під час оперативного пошуку осіб, які вчиняють крадіжки з квартир на деокупованих територіях.
The issues of operative and investigative countermeasures against crimes in the de-occupied territories of Ukraine require in-depth scientific study. At the present time, when the volume of operational information is increasing and the need for it is growing sharply, the activities of high-quality filling of modern automated information systems and the use of available operational and investigative information during the operational search of persons who commit thefts are of great importance for employees of operational units of law enforcement agencies. apartments in de-occupied territories.
Вопросы оперативно-розыскного противодействия преступлениям на деоккупированных территориях Украины нуждаются в углубленной научной проработке. В настоящее время, когда объемы оперативной информации увеличиваются и резко возрастают потребности в ней, большое значение для работников оперативных подразделений правоохранительных органов приобретает деятельность по качественному наполнению современных автоматизированных информационных систем и использованию имеющейся оперативно-розыскной информации при оперативном поиске лиц, совершающих кражи из квартир на деоккупированных территориях.

Опис

Ключові слова

кримінальне провадження, Україна, деокуповані території України, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розшукова інформація, крадіжки з квартир, оперативний пошук, operative and search activity, Ukraine, thefts from apartments, de-occupied territories, оперативно-розыскная деятельность, кражи из квартир, деоккупированные территории Украины, Украина

Бібліографічний опис

Костенко, Ю. О. Використання інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» в оперативному пошуку осіб, які вчиняють крадіжки з квартир на деокупованих територіях / Ю. О. Костенко // Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації, документування та розслідування колабораціонізму : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 лип. 2023 р.) / МВС України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса : Юридика, 2023. – С. 119-123.