Грошова застава як обмеження виборчих прав

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 41-45.

Анотація

У статті розглядається правова природа виборчої застави в України, внесення якої є обов’язковою умовою для участі у виборах до органів державної влади. Наводяться положення, що характеризують виборчу заставу як один із виборчих цензів, а саме майновий ценз, запровадження якого є грубим порушенням виборчого права. В статье рассматривается правовая природа избирательного залога, внесение которого является обязательным условием для участия в выборах в органы государственной власти. Приводятся положения, которые характеризуют избирательный залог как один из избирательных цензов, а именно имущественный ценз, введение котрого является грубым нарушением Legal origin of electoral pledge, contribution of which is obligatory condition for participating in elections to state power bodies, is viewed in this article. Positions that characterizes electoral pledge as one of voting qualification, namely property qualification, which implementation is flagrant violation of suffrage, are presented.

Опис

Гейда, О. В. Грошова застава як обмеження виборчих прав / О. В. Гейда // право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 41-45.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, , Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, виборче право, избирательное право, Конституція України, Конституция Украины, Президент України, Президент Украины, грошова застава, денежный залог, виборча застава, избирательный залог

Бібліографічний опис