Віруси-шифрувальники, як головна зброя кібертерористів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 121 - 125.

Анотація

Зазначено, що технологічний тероризм включає в себе й так званий кібертероризм. Найпопулярнішим методом кібертероризму є ураження комп’ютерних систем та пристроїв шкідливим програмним забезпеченням шляхом використання: вразливостей операційних систем та програмного забезпечення; методів соціального інжинирінгу; незаконне втручання в роботу популярних інформаційних ресурсів (вебсайти та сервери оновлення для програмних продуктів).
It is indicated that technological terrorism includes the so-called cyberterrorism. The most popular method of cyberterrorism is to infect computer systems and devices with malicious software by exploiting vulnerabilities in operating systems and software; methods of social engineering; illegal interference in the work of popular information resources (websites and update servers for software products).
Указано, что технологический терроризм включает в себя и так называемый кибертерроризм. Наиболее популярным методом кибертерроризма является поражение компьютерных систем и устройств вредоносным программным обеспечением путем использования уязвимостей операционных систем и программного обеспечения; методов социального инжиниринга; незаконное вмешательство в работу популярных информационных ресурсов (сайты и серверы обновления для программных продуктов).

Опис

Бєляєва Є. Г. Віруси-шифрувальники, як головна зброя кібертерористів / Є. Г. Бєляєва, О. М. Рвачов // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 121 - 125.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінальне право. Criminal Law. Криминальное право, Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, віруси-шифрувальники, кібертерористи, кібертероризм, вирусы-шифровальщики, кибертеррористы, кибертерроризм, ransomware viruses, cyberterrorists, cyberterrorism

Бібліографічний опис