Математичне моделювання робочих процесів авіаційного газотурбінного двигуна ТВ3-117 для контролю і діагностики його технічного стану

dc.contributor.authorVladov, S. I.
dc.contributor.authorВладов, С. І.
dc.contributor.authorORCID: https://orcid.org/0000-0001-8009-5254
dc.contributor.authorShmelоv, Yu. M.
dc.contributor.authorШмельов, Ю. М.
dc.contributor.authorORCID: https://orcid.org/0000-0002-3942-2003
dc.contributor.authorPylypenko, L. M.
dc.contributor.authorПилипенко, Л. М.
dc.contributor.authorORCID: https://orcid.org/0000-0001-5221-0921
dc.contributor.authorPodhornykh, N. V.
dc.contributor.authorПодгорних, Н. В.
dc.contributor.authorORCID: https://orcid.org/0000-0002-1503-6896
dc.contributor.authorNazarenko, N. P.
dc.contributor.authorНазаренко, Н. Р.
dc.contributor.authorORCID: https://orcid.org/0000-0001-9745-2430
dc.contributor.authorTutova, N. V.
dc.contributor.authorТутова, Н. В.
dc.contributor.authorORCID: https://orcid.org/0000-0001-5609-5502
dc.contributor.authorDieriabina, I. O.
dc.contributor.authorДєрябіна, І. О.
dc.contributor.authorORCID: https://orcid.org/0000-0001-5164-2976
dc.date.accessioned2022-04-29T17:10:44Z
dc.date.available2022-04-29T17:10:44Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionВісник Херсонського національного технічного університету. 2020. № 1 (72). Частина 1. С. 18–34. https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.1.1.2uk_UA
dc.description.abstractПредметом дослідження в статті є авіаційний двигун ТВ3-117 та методи контролю і діагностики його технічного стану. Мета роботи – математичне моделювання робочих процесів авіаційного двигуна ТВ3-117 для контролю і діагностики його технічного стану в польотних режимах. В статті вирішуються наступні завдання: отримання системи рівнянь, що описують робочі процеси авіаційного двигуна ТВ3-117; різницева апроксимація рівнянь, що описують робочі процеси авіаційного двигуна ТВ3-117; розробка алгоритму реалізації різницевої апроксимації рівнянь робочих процесів, що протікають в авіаційному двигуні ТВ3-117. Використовуються такі методи: методи математичного моделювання, метод різницевої апроксимації (перехід до безрозмірного вигляду рівнянь, різницева апроксимація, перехід до лінійної моделі в просторі і математичний опис відстані між двома сусідніми точками). Отримано наступні результати: Розроблений алгоритм реалізації різницевої апроксимації рівнянь робочих процесів, що протікають в авіаційному двигуні ТВ3-117, що дозволяє моделювати ситуації, які могли б статися під час експлуатації авіаційного двигуна ТВ3-117, що надає можливості проаналізувати вже минулі або передбачити розвиток майбутніх подій в тій чи іншій ситуації. Висновки: Розроблений алгоритм реалізації різницевої апроксимації рівнянь робочих процесів, що протікають в авіаційному двигуні ТВ3-117, можливо використовувати для динамічного відображення стану авіаційного двигуна в режимі реального часу, тобто застосувати його для створення програмного комплексу, який здійснює моніторинг динамічних (перехідних) процесів в авіаційному двигуні ТВ3-117. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: вперше розроблено метод контролю і діагностики інформаційних показників технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117, який базується на різницевій апроксимації рівнянь, що описують робочі процеси, що протікають в авіаційному двигуні ТВ3-117, що дозволить здійснювати контроль і діагностику термогазодинамічних показників в режимі реального часу. Предметом исследования в статье является авиационный двигатель ТВ3-117 и методы контроля и диагностики его технического состояния. Цель работы – математическое моделирование рабочих процессов авиационного двигателя ТВ3-117 для контроля и диагностики его технического состояния в полетных режимах. В статье решаются следующие задачи: получение системы уравнений, описывающих рабочие процессы авиационного двигателя ТВ3-117; разностная аппроксимация уравнений, описывающих рабочие процессы авиационного двигателя ТВ3-117; разработка алгоритма реализации разностной аппроксимации уравнений рабочих процессов, протекающих в авиационном двигателе ТВ3-117. Используются следующие методы: методы математического моделирования, метод разностной аппроксимации (переход к безразмерному виду уравнений, разностная аппроксимация, переход к линейной модели в пространстве и математическое описание расстояния между двумя соседними точками). Получены следующие результаты: Разработан алгоритм реализации разностной аппроксимации уравнений рабочих процессов, протекающих в авиационном двигателе ТВ3- 117, который позволяет моделировать ситуации, которые могли бы произойти при эксплуатации авиационного двигателя ТВ3-117, что дает возможность проанализировать уже прошедшие или предсказать развитие будущих событий в той или иной ситуации. Выводы: Разработанный алгоритм реализации разностной аппроксимации уравнений рабочих процессов, протекающих в авиационном двигателе ТВ3-117, возможно использовать для динамического отображения состояния авиационного двигателя в режиме реального времени, то есть применить его для создания программного комплекса, который осуществляет мониторинг динамических (переходных) процессов в авиационном двигателе ТВ3-117. Научная новизна полученных результатов заключается в следующем: впервые разработан метод контроля и диагностики информационных показателей технического состояния авиационного двигателя ТВ3-117, основанный на разностной аппроксимации уравнений, описывающих рабочие процессы, протекающие в авиационном двигателе ТВ3-117, что позволит осуществлять контроль и диагностику термогазодинамических показателей в режиме реального времени. The subject matter of the article is TV3-117 aircraft engine and methods for monitoring and diagnosing its technical condition. The goal of the work is mathematical modeling of the working processes of the TV3-117 aircraft engine for control and diagnostics of its technical state in flight modes. The following tasks were solved in the article: getting the system of equations describing the workflows of the aircraft engine TV3-117; differential approximation of equations describing the workflows of the aircraft engine TV3-117; development of algorithm for implementation of differential approximation of the equations of work processes occurring in the aircraft engine TV3-117. The following methods used are – mathematical modeling methods, difference approximation method (transition to dimensionless form of equations, difference approximation, transition to linear model in space and mathematical description of the distance between two adjacent points). The following results were obtained – An algorithm for the implementation of the difference approximation of the equations of workflows occurring in TV3-117 aircraft engine has been developed, which allows to simulate situations that could occur during the operation of TV3-117aircraft engine, which provides an opportunity to analyze the past or predict the development of future events in that or other situation. Conclusions: The algorithm for implementing the differential approximation of the equations of workflows flowing in TV3-117aircraft engine, can be used to dynamically display the state of the aircraft engine in real time, that is, to apply it to create a software complex that monitors the dynamic (transient) processes in TV3-117aircraft engine. The scientific novelty of the obtained results is the following: for the first time the method of control and diagnostics of information indicators of TB3-117 aircraft engine technical state was developed, based on the differential approximation of equations describing the workflows occurring in TB3-117 aircraft engine, which will allow to control and real-time diagnostics of thermodynamic parameters.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/11967
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherВісник Херсонського національного технічного університету. - 2020. - № 1 (72). - Частина 1. -С. 18–34uk_UA
dc.subjectавіаційний двигунuk_UA
dc.subjectконтрольuk_UA
dc.subjectдіагностикаuk_UA
dc.subjectрівняння Нав’є-Стоксаuk_UA
dc.subjectапроксимаціяuk_UA
dc.subjectавиационный двигательuk_UA
dc.subjectконтрольuk_UA
dc.subjectдиагностикаuk_UA
dc.subjectуравнения Навье-Стоксаuk_UA
dc.subjectаппроксимацияuk_UA
dc.subjectaircraft engineuk_UA
dc.subjectcontroluk_UA
dc.subjectdiagnosticsuk_UA
dc.subjectNavier-Stokes equationuk_UA
dc.subjectapproximationuk_UA
dc.titleМатематичне моделювання робочих процесів авіаційного газотурбінного двигуна ТВ3-117 для контролю і діагностики його технічного стануuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Математичне моделювання робочих процесів авіаційного газотурбінного двигуна_Владов_Шмельов_Пилипенко_Подгорних_Назаренко_Тутова_Дерябіна_2020.pdf
Розмір:
790.41 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Stattia
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: