Громадський контроль за законністю діяльності органів поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 72-73

Анотація

Визначено, що співпраця правоохоронних органів зі громадськістю допоможе усунути проблеми, пов’язані із здійсненням поліцейської діяльності. Для ефективного громадського контролю важливою умовою є здійснення його, не зацікавленими в цьому державними установами, а саме громадськістю та її представниками (громадськими організаціями).
It was determined that the cooperation of law enforcement agencies with the public will help to eliminate problems related to the implementation of police activities. An important condition for effective public control is its implementation by state institutions that are not interested in it, namely the public and its representatives (public organizations).
Установлено, что сотрудничество правоохранительных органов с общественностью поможет устранить проблемы, связанные с осуществлением полицейской деятельности. Для эффективного общественного контроля важным условием является осуществление его не заинтересованными в этом государственными учреждениями, а именно общественностью и ее представителями (общественными организациями).

Опис

Довбаш, К. М. Громадський контроль за законністю діяльності органів поліції / Катерина Михайлівна Довбаш // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2019. - С. 72-73.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, громадський контроль, public control, общественный контроль, громадськість, public, общественность, взаємодія поліції з населенням

Бібліографічний опис