Послуга як об’єкт цивільних прав: деякі аспекти правової невизначеності в ЦК України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 209-214

Анотація

Зазначено, що концепт «послуга», закріплений у ЦК України, сьогодні не відповідає ні науковим підходам щодо послуги як об’єкта цивільних прав, ні доктрині цивільного права. Це ж стосується й судової практики. Такий стан правового регулювання створює стан правової невизначеності, що неминуче призведе до свавілля в правозастосовній діяльності.
It is noted that the concept of "service" enshrined in the Civil Code of Ukraine today does not correspond to either scientific approaches to the service as an object of civil rights or the doctrine of civil law. The same applies to case law. This state of legal regulation creates a state of legal uncertainty, which will inevitably lead to arbitrariness in law enforcement.
Отмечено, что концепт «услуга», закрепленный в ГК Украины, сегодня не соответствует ни научным подходам по услуге как объекта гражданских прав, ни доктрине гражданского права. Это же касается и судебной практики. Такое положение правового регулирования создает состояние правовой неопределенности, неизбежно приведет к произволу в правоприменительной деятельности.

Опис

Шишка, О. Р. Послуга як об’єкт цивільних прав: деякі аспекти правової невизначеності в ЦК України / Олександр Романович Шишка // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження Олександра Анатолійовича Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 209-214.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, законодавство, законодательство, legislation, послуга, услуга, service, об'єкт цивільних прав, объект гражданских прав, object of civil rights

Бібліографічний опис